Lp.   RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO IKE INWESTYCJE 3) KONTO IKE OBLIGACJE 3) REJESTR DEPOZYTOWY 4) Konto SUPER IKE 1)
1.   Rynek polski:            

1/

realizacja zleceń złożonych za pośrednictwem systemu internetowego, w tym systemu moblinego, dotyczących transkacji kupna lub sprzedaży:            

a/

Instrumentów finasowych, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej z wykorzystaniem systemów spółek prowadzących obrót zorganizowany 0,39% wartości zlecenia, nie mniej niż 5,00 zł x 0,39% wartości zlecenia, nie mniej niż 5,00 zł x x 0,39% wartości zlecenia, nie mniej niż 5,00 zł

b/

obligacji 0,2% wartości zlecenia, nie mniej niż 5,00 zł x 0,2% wartości zlecenia, nie mniej niż 5,00 zł x x 0,2% wartości zlecenia, nie mniej niż 5,00 zł

c/

kontraktów terminowych (naliczana od każdego kontraktu) 8,50 zł x x x x x

d/

Day-trading: Klienci zawierający transakcje kontraktami terminowymi w przypadku dziennego obrotu przekraczającego 10 kontraktów (5 otwartych i 5 zamkniętych pozycji) otrzymują zwrot zapłaconej prowizji od transakcji  odwrotnych zawartych w ciągu jednej sesji w wysokości maksymalnie 4 zł od każdego kontraktu. Przy czym prowizja od transakcji odwrotnej nie może być niższa niż 5 zł od każdego kontraktu.
Zwrot prowizji następuje w dniu zawarcia transakcji odwrotnej na Rachunek pieniężny Klienta.
        x

e/

opcji (naliczana od wartości każdej opcji) 2% wartości zlecenia, nie mniej niż 1,50 zł i nie więcej niż 8,50 zł x x x x x
2/ realizacja zleceń złożonych osobiście lub za pośrednictwem serwisu telefonicznego Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, dotyczących transkacji kupna lub sprzedaży:   

a/

Instrumentów finasowych, z wyłączenim kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej z wykorzystaniem systemów spółek prowadzących obrót zorganizowany, w zależności od wartości realizacji zlecenia:  
  do 5000,00 zł 1,5% wartości zlecenia +9,00 zł 1,5% wartości zlecenia +9,00 zł    x  x 0,5% wartości zlecenia + 5,00 zł
  ponad 5000,00 zł do 25 000,00 zł 0,75% wartości zlecenia + 46,50 zł 0,75%wartości zlecenia + 46,50 zł 0,5% wartości zlecenia + 5,00 zł  x  x 0,5% wartości zlecenia + 5,00 zł
  ponad 25 000,00 zł 0,5% wartości zlecenia +109,00 zł 0,5% wartości zlecenia + 109,00 zł    x  x 0,5% wartości zlecenia + 5,00 zł

b/

obligacji, w zależnosci od wartości realizacji zlecenia:  
  do 10 000,00 zł 0,45%wartości zlecenia + 4,50 zł 0,45% wartości zlecenia + 4,50 zł    x  x 0,25% wartości zlecenia + 5,00 zł
  ponad 10 000,00 zł do 50 000,00 zł 0,35% wartości zlecenia + 14,50 zł 0,35% wartości zlecenia + 14,50 zł 0,25% wartości zlecenia + 5,00 zł  x  x 0,25% wartości zlecenia + 5,00 zł
  ponad 50 000,00 zł 0,25% wartości zlecenia + 64,50 zł 0,25% wartości zlecenia + 64,50 zł    x  x 0,25% wartości zlecenia + 5,00 zł

c/

kontraktów terminowych (naliczana od każdego kontraktu) 10,00 zł x x x x x

d/

Day-trading: Klienci zawierający transakcje kontraktami terminowymi w przypadku dziennego obrotu przekraczającego 10 kontraktów (5 otwartych i 5 zamkniętych pozycji) otrzymują zwrot zapłaconej prowizji od transakcji  odwrotnych zawartych w ciągu jednej sesji w wysokości maksymalnie 4,00 zł od każdego kontraktu. Przy czym prowizja od transakcji odwrotnej nie może być niższa niż 5,00 zł od każdego kontraktu.
Zwrot prowizji następuje w dniu zawarcia transakcji odwrotnej na Rachunek pieniężny Klienta.
        x

e/

opcji (naliczana od wartości każdej opcji) 2,5% wartości zlecenia nie mniej niż 1,50 zł i nie więcej niż 10,00 zł x x x x x
      Uwaga:
Prowizja jest powiększona o opłatę za realizację złożonego zlecenia.
       

3/

realizacja zlecenia sprzedaży z Rachunku sponsora emisji (Rachunku rejestrowego) x 10,00 zł x x x x
 2. Rynki zagraniczne:            

1/

usługi związane z obrotem Zagranicznymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem instrumentów o wartości rynkowej poniżej 0,10 USD lub równowartości w innej walucie oraz Zagranicznych dłużnych instrumentów finsnsowych   0,5% wartości zlecenia, nie mniej niż 50 EUR lub USD oraz równowartość 50 EUR w przypadku pozostałych walut x x x x x

2/

usługi związane z obrotem Zagranicznymi instrumentami finansowymi o wartości rynkowej poniżej 0,10 USD lub równowartości w innej walucie 0,015 USD od każdej akcji, nie mniej niż 70 USD lub równowartości w innej walucie x x x x x

3/

usługi związane z obrotem Zagranicznymi dłużnymi instrumentami finansowymi   0,7% wartości zlecenia, nie mniej niż 90 EUR lub USD oraz równowartość 90 EUR w przypadku pozostałych walut x x x x x

1) Rachunek inwestycyjny - Rachunek papierów wartościowych i Rachunek pieniężny.

2) Rachunek rejestrowy - rachunek rejestrowy, na którym ewidencjonowane są Instrumenty finansowe nabywane na rynku pierwotnym, oraz rachunek bankowych papierów wartościowych.

3) Konto IKE Inwestycje i Konto IKE Obligacje - konto IKE prowadzone zgodnie z zapisami ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

4) Rejestr depozytowy - rejestr, na którym są ewidencjonowane instrumenty rynku niepublicznego.