Lp.    
1. Usługi związane z prowadzeniem depozytu dla papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym według umowy między stronami
2. Usługi związane z pełnieniem funkcji sponsora emisji dla papierów wartościowych według umowy między stronami
3. Opracowanie analityczne sporządzone na zamówienie według umowy między stronami
4. Usługi związane z oferowaniem, wprowadzeniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku zorganizowanym według umowy między stronami
5. Obsługa podmiotu wzywającego do sprzedaży lub zamiany instrumentów finansowych według umowy między stronami
6. Doradztwo finansowe według umowy między stronami
7. Świadczenie usług animatora według umowy między stronami
8. Inne czynności nie ujęte w tej Taryfie według umowy między stronami