Tabela nr 2

Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Kredyty obrotowe, w tym:  
  1) w rachunku bieżącym udzielony w USD, EUR i CHF, z zastrzeżeniem ppkt 2 EURIBOR + marża lub LIBOR + marża
  2) w rachunku bieżącym Adm.

EURIBOR 1M + marża

LIBOR 1M + marża

STIBOR 1M + marża

CIBOR 1M + marża

OIBOR 1M + marża

  3) odnawialny, z zastrzeżeniem ppkt 4 EURIBOR + marża lub LIBOR + marża
  4) odnawialny Adm.

EURIBOR 1M, 3M, 6M + marża

LIBOR 1M, 3M, 6M + marża

STIBOR 1M, 3M, 6M + marża

CIBOR 1M, 3M, 6M + marża

OIBOR 1M, 3M, 6M + marża

  5) nieodnawialny, z zastrzeżeniem ppkt 6 EURIBOR + marża lub LIBOR + marża
  6) odnawialny Adm. - okres kredytowania do 36 m-cy

EURIBOR 1M, 3M, 6M + marża

LIBOR 1M, 3M, 6M + marża

STIBOR 1M, 3M, 6M + marża

CIBOR 1M, 3M, 6M + marża

OIBOR 1M, 3M, 6M + marża

  7) ze zróżnicowanym oprocentowaniem w zależności od waluty wykorzystania kredytu EURIBOR + marża lub LIBOR + marża
2. Kredyty inwestycyjne, z zastrzeżeniem pkt 3 EURIBOR + marża lub LIBOR + marża
3. Kredyt inwestycyjny Adm.

EURIBOR 1M, 3M, 6M + marża

LIBOR 1M, 3M, 6M + marża

STIBOR 1M, 3M, 6M + marża

CIBOR 1M, 3M, 6M + marża

OIBOR 1M, 3M, 6M + marża

4. Kredyty na finansowanie nieruchomości (kredyty inwestorskie) EURIBOR + marża lub LIBOR + marża
5. Pozostałe kredyty Adm. ujęte w przepisach Banku dotyczących oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych i kredytów udzielanych przez PKO BP SA Klientom rynku detalicznego
6. Nabywane wierzytelności w ramach faktoringu niepełnego EURIBOR + marża lub LIBOR + marża
7. Dyskonto należności z tytułu akredytywy dokumentowej obcej EURIBOR + marża lub LIBOR + marża
8. Stopa dyskontowa weksli EURIBOR + marża lub LIBOR + marża
9. Sublimit „Saldo debetowe” dla instytucji finansowych w ramach limitu „operacje inne” w rachunku pieniężnym dla Klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze udzielony w USD, EUR według umowy z Klientem