Tabela nr 3

Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Kredyty przeterminowane i kredyty postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności na cele gospodarcze     Zgodnie z Komunikatem członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego
2. Niedopuszczalne salda debetowe w rachunkach bieżących oraz rachunkach pieniężnych dla Klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze     Zgodnie z Komunikatem członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego

1) dotyczy także zadłużenia przeterminowanego produktów depozytowych i kredytowych banku przejętego*

* "bank przejety" - Nordea bank Polska, który został połączony z PKO bankiem Polskim SA w dniu 31 października 2014 r.