Oprocentowanie środków pieniężnych w walutach wymienialnych na rachunkach rozliczeniowych i rachunkach lokat terminowych, na rachunkach powierniczych oraz na rachunkach pieniężnych dla klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze

Tabela nr 1

Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym w % waluta *)
USD EUR CHF 1)
GBP
1. Środki pieniężne płatne na żądanie 0,01 0,01 0,00 0,01
2.

Środki pieniężne na rachunkach w walutach wymienialnych, z zastrzezeniem pkt 3:

a) Rachunek bieżący w walucie obcej Adm.

b) Rachunek pomocniczy Adm.

c) Rachunek środków wyodrebnionych Adm.

0,01
3.

Środki pieniężne na rachunkach w walutach CHF1) JPY:

a) Rachunek bieżący w walucie obcej Adm.

b) rachunek pomocniczy Adm.

c) Rachunek środków wyodrębnionych Adm.

0,00
4. Środki pieniężne na rachunkach powierniczych albo na rachunkach rozliczeń warunkowych według umowy z Klientem
5. Środki pieniężne na rachunkach pieniężnych dla Klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze według umowy z Klientem
6. Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych zadeklarowane na okres 2)
  1) ze zmienną stopą procentową:        
  a) na 12 miesięcy 0,40 0,15 0,28 0,01
  b) na 6 miesięcy 0,30 0,10 0,13 0,01
  2) ze stałą stopą procentową:        
  a) na 3 miesiące  0,15  0,05 0,08 0,01
  b) na 1 miesiąc  0,10  0,03 0,05  0,01
  c) na 21 dni  0,10  0,01 0,05 0,01
  d) na 14 dni  0,10  0,01 0,05 0,01
  e) na 7 dni  0,10  0,01 0,05 0,01

1) dotyczy umów zawartych do dnia 8 lutego 2015 r.

2) Minimalna kwota lokaty terminowej wynosi:

  • 2.000 USD,
  • 1.400 EUR,
  • 2.300 CHF,
  • 1.000 GBP

*) Objaśnienia skrótów:
USD - dolar USA
CHF - frank szwajcarski
EUR - europejska jednostka walutowa
GBP - funt angielski

Tabela nr 1a.   Oprocentowanie środków pieniężnych na wycofanych z oferty rachunkach bankowych

    Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Konto oszczędnościowe Progres Adm. EUR USD
  1) do 4 999,99 0,01 0,15
  2) od 5 000,00 do 49 999,99 0,01 0,20
  3) od 50 000,00 0,01 0,30