Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym w %
USD EUR CHF
1. Szybki serwis kredytowy udzielany do dnia 19 lutego 2006r., oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, spłata w okresie: LIBOR 3M + marża EURIBOR 3M + marża LIBOR 3M + marża
 

Marża w punktach procentowych 1)

  1) powyżej 24 do 48 miesięcy, 4,80 5,00 5,20
  2) powyżej 48 do 72 miesięcy, 5,40 5,60 5,80
  3) powyżej 72 do 96 miesięcy. 6,00 6,20 6,40
 

Przykład: kwota kredytu: 10.000 CHF; ilość rat: 48; prowizja: 6,3%; marża: 5,2%; opłata przygotowawcza: 0 zł; kredyt wypłacony jednorazowo i spłacany w ratach annuitetowych.
Rzeczywista roczna stopa oproc.: 9,74%

2. Szybki serwis kredytowy, udzielany od dnia 20 lutego 2006r. do dnia 9 września 2007 r., oprocentowany według zmiennej stopy procentowej spłata w okresie: LIBOR 3M + marża EURIBOR 3M + marża LIBOR 3M + marża
 

Marża w punktach procentowych 1)

  1) powyżej 12 do 24 miesięcy, 3,80 4,00 4,20
  2) powyżej 24 do 48 miesięcy, 5,60 5,80 6,00
  3) powyżej 48 do 72 miesięcy, 5,90 6,10 6,30
  4) powyżej 72 do 96 miesięcy. 6,40 6,60 6,80
 

Przykład: kwota kredytu: 10.000 CHF; ilość rat: 48; prowizja: 5,0%; marża: 6,0%; opłata przygotowawcza: 0 zł; kredyt wypłacony jednorazowo i spłacany w ratach annuitetowych.
Rzeczywista roczna stopa oproc.: 10,2%

3. Kredyt gotówkowy PLATINIUM oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej LIBOR 1M2) + marża4)
LIBOR 3M3) + marża4)
EURIBOR 1M2) + marża4)
EURIBOR 3M3) + marża4)
LIBOR 1M2) + marża4)
LIBOR 3M3) + marża4)
 

Przykład: kwota kredytu: równowartość 50 000 zł, prowizja: 2%, marża banku 4%, opłata przygotowawcza 0,5% kwoty kredytu, kredyt spłacany w ratach malejących, ilość rat 36, Oprocentowanie nominalne dla CHF – 4,6%.
Rzeczywista stopa procentowa: - 6,51%

4. Kredyt gotówkowy AURUM oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej LIBOR 1M2) + marża4)
LIBOR 3M3) + marża4)
EURIBOR 1M2) + marża4)
EURIBOR 3M3) + marża4)
LIBOR 1M2) + marża4)
LIBOR 3M3) + marża4)
 

Przykład: kwota kredytu: równowartość 50 000 zł, prowizja: 2%, marża banku 4%, opłata przygotowawcza 0,5% kwoty kredytu, kredyt spłacany w ratach malejących, ilość rat 36, Oprocentowanie nominalne dla CHF – 4,6%.
Rzeczywista stopa procentowa: - 6,51%

5. Kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdów i sprzętu technicznego udzielany do 30 czerwca 2005 r. oprocentowany według zmiennej stopy procentowej spłata w okresie: LIBOR 1M + marża EURIBOR 1M + marża LIBOR 1M + marża
 

Marża w punktach procentowych

  1) do 12 miesięcy, 5,80 6,00 7,30
  2) powyżej 12, 6,00 6,20 8,00

przykład: kwota kredytu: 10 000zł, opłata przygotowawcza: 0,5%, prowizja: 2%, prowizja dla posiadaczy ror: 1%, oprocentowanie nominalne: LIBOR 1M dla CHF + 8,7p.p (9,29%), raty malejące, spłacane 2-go dnia każdego miesiąca, ilość rat: 60. Kursy walutowe z dnia 02.04.2003r.
Rzeczywista roczna stopa oproc.: 10,97% a dla posiadaczy ror: 10,45%


1)Marża jest obniżona dla USD i EUR o 0,3 punktu procentowego i dla CHF o 0,2 punktu procentowego, w przypadku zabezpieczenia kredytu w postaci:

  1. zastawu lub przewłaszczenia na kupowanym pojeździe,
  2. przelewu (wpłata) środków pieniężnych w walucie polskiej lub w walucie wymienialnej na rachunek własny PKO BP,
  3. blokady środków na rachunkach oszczędnościowych prowadzonych w PKO BP SA w walucie polskiej lub walucie wymienialnej,
  4. blokady bonów skarbowych na koncie depozytowym PKO BP SA w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych,
  5. depozytu w postaci wkładów na książeczkach oszczędnościowych z wkładami płatnymi na żądanie lub z wkładami terminowymi, wystawionych przez Bank (z wyłączeniem oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych) wraz z pełnomocnictwem dla Banku, ustanowionym przez właściciela książeczki do dysponowania wkładem.

2) LIBOR 1M, EURIBOR 1M ustalany zgodnie z zasadą podaną w § 10 ust. 2 pkt 1,
3) LIBOR 3M, EURIBOR 3M ustalany zgodnie z zasadą podaną w § 10 ust. 2 pkt 2,
4) marża obniżana jest maksymalnie o 1 punkt procentowy w przypadku:

  1. przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zdarzeń losowych (w przypadku nieskorzystania przez kredytobiorcę z możliwości obniżenia prowizji za udzielenie kredytu) albo
  2. zabezpieczenia kredytu w formie zastawu na wierzytelności, której przedmiotem jest odkupienie jednostek uczestnictwa PKO TFI SA przez fundusz inwestycyjny (w przypadku nieskorzystania przez kredytobiorcę z możliwości obniżenia prowizji za udzielenie kredytu, w związku z ustanowieniem w/w zabezpieczenia).