Część I. Kredyty w ofercie  
Lp.   Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Kredyty obrotowy MSP postawiony do dyspozycji klienta jako:
1) kredyt obrotowy odnawialny,
2) kredyt obrotowy nieodnawialny,
EURIBOR + marża
LIBOR + marża
2. Kredyt inwestycyjny MSP EURIBOR + marża, LIBOR + marża
3. Stopa dyskontowa weksli 1) EURIBOR + marża, LIBOR + marża
4. Dyskono należności z tytułu akredytywy dokumentowej obcej 1) EURIBOR + marża lub LIBOR + marża


1) Nie dotyczy deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości

 

 

Część II. Kredyty wycofane z oferty

 

 

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Kredyt inwestycyjny Adm.

EURIBOR 1M, 3M, 6M+ marża

LIBOR 1M, 3M, 6M + marża

2.

Kredyt obrotowy odnawialny Adm.

3.

Kredyt obrotowy nieodnawialny Adm.

4.

Kredyt samochodowy dla Firm Adm.

LIBOR 3M + marża, EURIBOR 3M + marża