Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Kredyty obrotowy MSP postawiony do dyspozycji klienta jako:
1) kredyt obrotowy odnawialny,
2) kredyt obrotowy nieodnawialny,
EURIBOR + marża lub
LIBOR + marża
2. Kredyt inwestycyjny MSP EURIBOR + marża lub LIBOR + marża
3. Stopa dyskontowa weksli 1) EURIBOR + marża lub LIBOR + marża
4. Dyskono należności z tytułu akredytywy dokumentowej obcej 1) EURIBOR + marża lub LIBOR + marża


1) Nie dotyczy deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości