Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczki hipotecznej dla osób prywatnych

1.

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym 1)

EURIBOR 3M 2) + marża 3) 4)  

LIBOR 3M 2)  dla USD + marża 3) 4) 

LIBOR 3M 2)  dla CHF + marża 3) 4) 

LIBOR 3M 2)  dla GBP 3) + marża 3) 4) 

1) dotyczy również zmiany waluty kredytów hipotecznych udzielonych przed dniem 1 lutego 2001 r.

2)   LIBOR 3M, EURIBOR 3M ustalany zgodnie z zasadą podaną w § 11 ust. 2 pkt 2. Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

3)  do dnia dostarczenia do Banku prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku, dla kredytów/pożyczek udzielonych od dnia 1 września 2007 r., marżę podwyższa się o 0,90 pp.

4) do umów kredytu zawartych na podstawie wniosków o udzielenie kredytu, przyjętych od  dnia 15 lipca 2013r. włącznie stosuje się podwyższoną marżę o 0,25 p.p. do dnia spłaty kredytowanego wkładu finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi Banku. Do umów kredytu zawartych na podstawie wniosków o udzielenie kredytu, przyjętych przed dniem 15 lipca 2013r. dopuszcza się możliwość, na życzenie Kredytobiorcy, zmiany podejścia do zabezpieczenia ryzyka związanego z kredytowanym wkładem finansowym poprzez odstąpienie od pobierania od Kredytobiorcy zwrotu kosztu związanego z ubezpieczeniem ryzyka braku spłaty kredytu w zakresie kredytowanego wkładu finansowego na rzecz podwyższania marży kredytu o 0,25 p.p. do dnia spłaty kredytowanego wkładu finansowego”.