Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym w % 1)
Waluta
USD EUR CHF 4) GBP
1. środki pieniężne na oszczędnościowych lokatach terminowych zadeklarowanych na okres 2)        
  1) ze zmienną stopą procentową:        
  a) na 36 miesięcy 1,00 0,40 0,01 0,15
  b) na 24 miesiące 0,90 0,30 0,01 0,10
  2) ze stałą stopą procentową:        
  a) na 36 miesięcy 3) 0,10 0,20 0,01 0,10
  b) na 24 miesiące 3) 0,10 0,20 0,01 0,10

1) W przypadku niedotrzymania warunków umowy (wypłata wkładu przed upływem zadeklarowanego okresu) odsetki nalicza się według stóp procentowych w stosunku rocznym:

      a) od lokat terminowych złożonych lub przedłużonych przed dniem 26 listopada 2001r zadeklarowanych na okres:
      - 36 miesięcy 0,10% za okres utrzymania lokaty i obciąża kwotę lokaty różnicą między wielkością odsetek postawionych do tego czasu do dyspozycji posiadacza rachunku a wielkością odsetek wyliczonych na dzień naruszenia warunków umowy,
      b) od lokat terminowych złożonych lub przedłużonych od dnia 26 listopada 2001r. - 0% za okres utrzymania lokaty i obciąża kwotę lokaty odsetkami postawionymi do dyspozycji posiadacza rachunku do dnia naruszenia warunków umowy.

2) Obowiązuje do upływu pierwszego lub kolejnego okresu umownego, rozpoczynającego się przed dniem 18 października 2004 r.

3) Od dnia 26 lutego 2001r. nie otwiera się nowych rachunków lokat terminowych: stopa procentowa jest stosowana do wkładów na rachunkach lokat terminowych otwartych przed dniem 26 lutego 2001r. w przypadku automatycznego przedłużenia okresu umownego

4) dotyczy umów zawartych do dnia 8 lutego 2015 r.

Objaśnienia skrótów:
USD - dolar USA
EUR - europejska jednostka walutowa
CHF - frank szwajcarski
GBP - funt angielski