Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym w %
Waluta
USD EUR CHF GBP SEK DKK NOK
1. środki pieniężne na rachunku oszczędnościowym płatnym na żądanie 0,10 0,00 0,00 0,00  0,10 0,10  0,10
2. Środki pieniężne na rachunku oszczędnościowym w GBP, oferowanym w Wielkiej Brytanii              
  1. w kwocie do 499,99 GBP  x  x  x 0,01  x  x  x
  2. w kwocie od 500,00 GBP  x  x  x 0,25  x  x  x
3. środki pieniężne na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych zadeklarowane na okres 2), 3)              
  1 ze zmienną stopą procentową (otwierane do dnia 31 grudnia 2015 r.):              
  a) na 36 miesięcy 1,00 0,40 0,01 0,15  x  x  x
  b) na 24 miesiące 0,90 0,30 0,01 0,10  x  x  x
  c) na 12 miesięcy 0,65 0,25 0,01 0,01  x  x  x
  d) na 6 miesięcy 0,55 0,20 0,01 0,01  x  x  x
  2) ze stałą stopą procentową (otwierane do dnia 30 czerwca 2016 r.):              
  a) na 12 miesięcy 0,60 0,25 0,01 0,01  x  x  x
  b) na 6 miesięcy 0,50 0,20 0,01 0,01  x  x  x
  c) na 3 miesiące 0,30 0,10 0,01 0,01  x  x  x
  d) na 1 miesiąc 0,20 0,05 0,01 0,01  x  x  x
4. Środki pieniężne na Rachunku Oszczędnościowym - w kwocie              
  1) Do 999,99 USD albo EUR albo CHF 0,70 0,01 0,01 x  x  x  x
  2) Od 1.000,00 USD albo EUR albo CHF 0,75 0,01 0,01 x  x  x  x

1) Dla rachunków otwartych po dniu 29 sierpnia 2004 r. oraz dla rachunków, których posiadacze przyjęli nowe warunki prowadzenia rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w walucie wymienialnej i rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie wymienialnej

2) Stopa procentowa w stosunku rocznym od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych podjętych przed upływem okresu umownego wynosi ½ stopy procentowej określonej dla wkładów płatnych na żądanie w walutach wymienialnych, obowiązującej w okresie utrzymywania środków pieniężnych na rachunku lokaty

3) dotyczy umów w CHF zawartych do dnia 8 lutego 2015 r.

Objaśnienia skrótów:
USD - dolar USA
EUR - europejska jednostka walutowa
CHF - frank szwajcarski
GBP - funt angielski