Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Kredyty i pożyczki przeterminowane, kredyty przeterminowane na kartach kredytowych oraz kredyty i pożyczki postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności na cele gospodarcze Zgodnie z Komunikatem członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego
2.

Niedopuszczalne salda debetowe i niespłacone w terminie dopuszczalne saldo debetowe:

1) w rachunkach bieżących

2) w rachunkach pieniężnych dla Klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze
Zgodnie z Komunikatem członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego

1) dotyczy także zadłużenia przeterminowanego produktów depozytowych i kredytowych banku przejętego*

* „bank przejęty” – Nordea Bank Polska, który został połączony z PKO Bankiem Polskim SA w dniu 31 października 2014 r.