Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Kredyty w rachunku bieżącym, z zastrzeżeniem pkt 2 WIBOR + marża
2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym Adm. WIBOR 1M + marża 
3. Sublimit „saldo debetowe” dla instytucji finansowych w ramach limitu „operacje inne” w rachunku pieniężnym dla Klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze według umowy z klientem
4. Kredyty obrotowe w tym:  
  1) nieodnawialny, z zastrzeżeniem ppkt 2 WIBOR + marża
  2) nieodnawialny Adm. – okres kredytowania do 36 m-cy WIBOR 1M, 3M, 6M + marża
  3) odnawialny, z zastrzeżeniem ppkt 4 WIBOR + marża
  4) odnawialny Adm. WIBOR 1M, 3M, 6M + marża
  5) ze zróżnicowanym oprocentowaniem w zależności od waluty wykorzystania kredytu WIBOR + marża
5. Kredyty inwestycyjne, z zastrzeżeniem pkt 6 WIBOR + marża
6. Kredyt inwestycyjny Adm. WIBOR 1M, 3M, 6M + marża
7. Pozostałe kredyty Adm. ujęte w przepisach Banku dotyczących oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych i kredytów udzielanych przez PKO BP SA klientom rynku detalicznego
8. uchylony  
9. Kredyty na finansowanie nieruchomości (kredyty inwestorskie) WIBOR + marża
10. Stopa dyskontowa weksli WIBOR + marża
11. Nabywane wierzytelności leasingowi (wg. według stopy dyskontowej) w tym: wierzytelności zabezpieczone funduszem gwarancyjnym (tj. z blokadą) WIBOR + marża
12. Nabywanie wierzytelności w ramach factoringu:  
  1) pełnego WIBOR + marża
  2) niepełnego WIBOR + marża
13. Wierzytelności niewymagalne nabywane w drodze cesji (według stopy dyskontowej) WIBOR + marża
14. Dyskonto należności z tytułu akredytywy dokumentowej obcej WIBOR + marża
15. Karty kredytowe dla Klientów rynku korporacyjnego  
  1) PKO Visa Business Credit Municipium (Srebrna i Złota)  10,00
  2) PKO Visa Business Credit (Srebrna i Złota)  10,00
  3) MasterCard Business Adm.  10,00