Lp.

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Kredyty na realizację celów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, do oprocentowania których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR udzielane:

 

1.1.

na realizację przedsięwzięć w rolnictwie, przetwórstwie rolno – spożywczym i usługach dla rolnictwa, wymienionych w § 1 ust. 1, § 2 i 3 rozporządzenia udzielone (symbol IP):

 

1.1.a

od 13 listopada 2003 roku  do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

3,0000

1.1.b.

od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

2,0000

1.2.

na realizację przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej objętych programami branżowymi i programami regionalnymi zatwierdzonymi przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 rozporządzenia udzielone (symbol BR):

 

1.2.a.

od 13 listopada 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

2,0000

1.2.b.

od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

2,0000

1.3.

na zakup gruntów rolnych – zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) rozporządzenia udzielone (symbol KZ):

 

1.3.a.

do 31 grudnia 2002 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,0300

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

0,4375

1.3.b.

do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono  wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

0,4375

1.3.c.

od 1 stycznia do 12 listopada 2003 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1000

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

 

 

- do 26 września 2003 r.

2,0000

 

- od 27 września 2003 r.

1,2000

1.3.d.

od 13 listopada 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

1,2000

1.3.e.

od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

1,2000

1.4.

na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia udzielone (symbol MR):

 

1.4.a.

do 31 grudnia 2002 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,0300

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

0,4375

1.4.b.

do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono  wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

0,4375

1.4.c.

od 1 stycznia do dnia 12 listopada 2003 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1000

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

 

 

- do 26 września 2003 r.

2,0000

 

- od 27 września 2003 r.

1,2000

1.4.d.

od 13 listopada 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

1,2000

1.4.e.

od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

1,2000

1.4.f.

do 3 marca 2004 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,0300

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

2,0000

1.4.g.

od 4 marca 2004 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1000

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,2000

1.5.

na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską – zgodnie z § 20 rozporządzenia udzielone ( symbol KL/01):

 

1.5.a

od 13 listopada 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

1,2000

1.5.b.

od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem,

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy:

1,2000

1.6.

na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego udzielone (symbol GR):

 

 

1.6.a

do 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,2000

1.6.b.

do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,2000

1.7.

na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych  w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie (symbol NT):

 

 

1.7.a.

do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,0000

1.7.b.

do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,0000

1.7.c.

od 4 marca 2004 roku do 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,1000

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,0000

1.8.

na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji zapewniających wysoką jakość produkcji (symbol BR/NT):

 

1.8.a.

do dnia 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,1875

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,0000

1.8.b.

do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem

2,6250

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,0000

2.

Kredyty inwestycyjne udzielane gminom i przedsiębiorcom nieprowadzącym działalności budowlanej na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania:

 

 

- oprocentowanie ogółem

1,925

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

2,00

3.

Kredyty inwestycyjne udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom, na usuwanie skutków powodzi oraz usuwisk ziemnych i huraganów z zastosowaniem dopłat do oprocentowania przez BGK:

 

3.1.

- oprocentowanie ogółem

1,925 1)

3.2.

- oprocentowanie od kredytobiorcy

2,00 1)

4.

Kredyty na cele mieszkaniowe – niekomercyjne – z przejściowym wykupem odsetek przez budżet państwa:

 

4.1.

Hipoteczne

2,50 2)

4.2.

udzielone na podstawie umów zawartych do dnia 31 maja 1992r. i udzielone spółdzielniom mieszkaniowym w okresie od dnia 1 czerwca 1992r. do dnia 31 grudnia 1994r. na warunkach określonych w § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1994r. w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu (Dz. U. Nr 61, poz. 256 i Nr 139, poz. 750) oraz udzielonych do dnia 31 marca 1996r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996r. w sprawie warunków objęcia pomocą państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996r. (Dz. U. Nr 27, poz. 121) – przeniesione do spłaty długoterminowej.

2,50 2)

5.

Kredyt mieszkaniowy udzielany na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania:

 

 

- oprocentowanie ogółem

1,925

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

2,00

6.

Preferencyjne kredyty studenckie z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

2,10

7.

Kredyty o charakterze odnawialnym, w tym Kredyt odnawialny Inteligo przeterminowane i postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności na cele konsumpcyjne, dla umów zawartych:

 

7.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem pkt 7.2. 

10,00

7.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r., które zostały aneksowane bądź wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r. 3)

14,00

7.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

8.

Zadłużenie przeterminowane kart kredytowych dla klientów indywidualnych dla umów zawartych:

 

8. 1

do dnia 8 stycznia 2016 r. z zastrzeżeniem pkt 8.3.

10,00

8.2.

od dnia 9 stycznia 2016 r.

14,00

8.3.

do dnia 8 stycznia 2016 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 8 stycznia 2016 r.  3)

14,00

9.

Kredyty przeterminowane i kredyty postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności udzielone na cele konsumpcyjne, z wyłączeniem kredytów o charakterze odnawialnym, dla umów zawartych:

 

9.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r. , z zastrzeżeniem pkt 9.2.

10,00

9.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r. 3)   

14,00

9.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

10.

Kredyty o charakterze odnawialnym przeterminowane, postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności udzielone na cele gospodarcze, dla umów zawartych:

 

10.1.

do 31 grudnia 2015 r. i przedłużanych po 1.stycznia .2016 r., z zastrzeżeniem pkt 10.2.

10,00

10.2.

do 31 grudnia 2015 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r. 3)   

14,00

10.3

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

11.

Kredyty przeterminowane, z wyłączeniem kredytów o charakterze odnawialnym na cele gospodarcze, przeterminowane Pożyczki MSP, przeterminowane Pożyczki hipoteczne dla klientów indywidualnych, przeterminowane Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredyty i Pożyczki hipoteczne dla klientów indywidualnych, Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności na cele gospodarcze i mieszkaniowe, dla umów zawartych:

 

11.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem  pkt 11.2.

10,00

11.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r. 3)   

14,00

11.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

12.

Zadłużenie przeterminowane  kart kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla klientów korporacyjnych dla umów zawartych:

 

12.1.

do dnia 8 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem pkt 12.3.

10,00

12.2.

od dnia 9 stycznia 2016 r.

14,00

12.3.

do dnia 8 stycznia 2016 r  wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 8 stycznia 2016 r. 3)                   

14,00

13.

Zadłużenie przeterminowane na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych dla umów zawartych :

 

13.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt 13.2

10,00

13.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r., które zostały aneksowane bądź wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r. 3)

14,00

13.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

14.

Niedopuszczalne salda debetowe  na rachunkach bieżących, bieżących BIZNES PARTNER (oraz w otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER), w rachunkach pieniężnych dla klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze

i niespłacone w terminie dopuszczalne saldo debetowe, w tym niespłacone w terminie saldo debetowe w rachunkach pieniężnych dla klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze otwartych:

 

14.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt 14.2.

10,00

14.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r.  wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r. 3)   

14,00

14.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

15.

Nieautoryzowane saldo ujemne dla Konta Inteligo prywatnego i Konta Inteligo firmowego dla umów zawartych:

 

15.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt 15.2.

10,00

15.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r., wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r.

14,00

15.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

16.

Odsetki od przeterminowanej Pożyczki Inteligo, dla umów zawartych:

 

16.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt 16.2.

10,00

16.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r., które zostały aneksowane bądź wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r. 3)           

14,00

16.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

14,00

1) obowiązuje od dnia 14 lipca 2009 r.

2) obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r.

3) obowiązuje od dnia zawarcia umowy restrukturyzacyjnej

Pliki do pobrania