Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Kredyt obrotowy MSP postawiony do dyspozycji klienta jako:  
1/ kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, oprocentowany według:  
  a) stałej stopy procentowej WIBOR + marża
  b) zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M 1) + marża lub WIBOR 3M 2) + marża lub WIBOR 6M 3) + marża
2/ Kredyt obrotowy nieodnawialny oprocentowany według:  
  a) stałej stopy procentowej, udzielany na okres do 12 miesięcy WIBOR + marża
  b) zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M 4) + marża lub WIBOR 3M 5)6) + marża lub WIBOR 6M 7)+ marża
3/ kredyt obrotowy odnawialny oprocentowany według:  
  a) stałej stopy procentowej WIBOR + marża
  b) zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M 1) + marża lub WIBOR 3M 2)8) + marża lub WIBOR 6M 3)+ marża
2. Kredyt inwestycyjny MSP oprocentowany według:  
  1) stałej stopy procentowej, udzielane na okres do 12 miesięcy WIBOR + marża
  2) zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M 4) + marża lub WIBOR 3M 5)6) + marża lub WIBOR 6M 7)+ marża
3. Pożyczka hipoteczna MSP oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej 9) WIBOR 1M 4)+ marża lub WIBOR 3M 5)+ marża lub WIBOR 6M 7)+ marża
3a. Pożyczka MSP oprocentowana według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M 4) + marża lub WIBOR 3M 5)6) + marża lub WIBOR 6M 7)+ marża
4. Karta kredytowa PKO Euro Biznes 9) 10,00
5. Stopa dyskontowa weksli 9) WIBOR + marża
6. Dyskonto należności z tytułu akredytywy dokumentowej obcej 9) WIBOR + marża
7. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorców udzielone przed dniem 1 października 1996r. w rachunku kredytowym. 10,00

1) WIBOR 1M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a tiret piąte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

2) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret piąte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

3) WIBOR 6M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. c tiret czwarte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

4) WIBOR 1M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a tiret drugie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

5) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret trzecie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

6) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret czwarte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

7) WIBOR 6M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. c tiret trzecie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

8) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret szóste Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

9) nie dotyczy deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości