Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1. Kredyty i pożyczki przeterminowane oraz kredyty i pożyczki postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności, udzielone na cele konsumpcyjne Zgodnie z Komunikatem członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego
2. Zadłużenie przeterminowane w kartach kredytowych
3. Kredyty przeterminowane, przeterminowane Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredyty i Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, postawione po upływie terminu wypowiedzenia w stan natychmiastowej wymagalności na cele gospodarcze i mieszkaniowe
4. Zadłużenie przeterminowane na rachunkach oszczędnościowo–rozliczeniowych
5. Niedopuszczalne salda debetowe w rachunku bieżącym i niespłacone w terminie dopuszczalne salda debetowe