Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Kredyty na cele mieszkaniowe - niekomercyjne - z przejściowym wykupem odsetek przez budżet państwa:  
  1) hipoteczne, 2,50 1)
  2) udzielone na podstawie umów zawartych do dnia 31 maja 1992 r. i udzielone spółdzielniom mieszkaniowym w okresie od 1 czerwca 1992 r. do 31 grudnia 1994 r. na warunkach określonych w § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 1994 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu (Dz. U. Nr 61, poz. 256 i Nr 139, poz. 750) oraz udzielonych do 31 marca 1996r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 lutego 1996r. w sprawie warunków objęcia pomocą państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996r. (Dz. U. Nr 27,poz.121) - przeniesione do spłaty długoterminowej. 2,50 1)
2. Kredyt mieszkaniowy udzielany na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania:  
  a) oprocentowanie ogółem, 1,925
  b) oprocentowanie od kredytobiorcy. 2,00

1) obowiązuje od 1 lipca  2015 r. – natomiast do dnia 30 czerwca 2015 r. obowiązuje stopa procentowa 3,00