Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Kredyty na realizację inwestycji spłacane jednorazowo z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy 9,40*)
2. Kredyty na realizację inwestycji spłacane ratalnie z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy:  
  a) w realizacji 8,90*)
  b) przeniesione do spłaty 9,00*)
3. Kredyty na cele mieszkaniowe nie związane z realizacją inwestycji 9,00*)

*) Kredytobiorcom będącym osobami fizycznymi poszkodowanymi wskutek powodzi, która miała miejsce w 2001 r., oprocentowanie jest obniżone o 1 punkt procentowy.