Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych:  
  1) do dnia 31 grudnia 1982 r. oraz po tym terminie, jeżeli są likwidowane przed upływem 5-letniego okresu systematycznego oszczędzania - książeczki z prawem do premii gwarancyjnej 0,01
  2) po dniu 1 stycznia 1983 r. do 23 października 1990 r., wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat (i na książeczkach wystawionych przed 1 stycznia 1983 r., których właściciele przyjęli zasady obowiązujące od 1983 r.) - książeczki z prawem do premii gwarancyjnej 0,05
  3) do dnia 23 października 1990r., których właściciele zawarli po dniu 14 maja 2002r. z PKO BP SA umowę o dodatkowych możliwościach oszczędzania na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990r. i systematycznie oszczędzali przez okres nie krótszy niż: 1)  
  a) 12-miesięcy 0,10
  b) 24-miesiące 0,15
  c) 36-miesięcy 0,20
  d) 48-miesięcy 0,25
  e) 60-miesięcy
- książeczki z prawem do premii gwarancyjnej
0,30
  4) po dniu 23 października 1990 r., do 31 stycznia 2002r. wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat2) - książeczki bez prawa do premii gwarancyjnej 0,40
  5) od dnia 1 lutego 2002r. - książeczki bez prawa do premii gwarancyjnej oraz od dnia 31 marca 2008 r. do dnia 18 stycznia 2009 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa" - wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż:2)  
  a) 12-miesięcy 0,10
  b) 24-miesiące 0,15
  c) 36-miesięcy 0,20
  d) 48-miesięcy 0,25
  e) 60-miesięcy 0,30
  6) po dniu 31 stycznia 2007 r. do dnia 2 stycznia 2011 r. powiązane z funduszem inwestycyjnym 6)  
  a) PKO TFI SA Zrównoważony – fio, 1,00
  b) PKO TFI SA Akcji Plus - fio 1,00
2. uchylony  
3. Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym (umowy zawarte do dnia 31 marca 2005 r.) WIBOR 1M5) minus marża 2,5 punktu procentowego

 

4. Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa" 2)
1) od dnia 19 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.
  wnoszone przez okres nie krótszy niż Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
poniżej 10 000 zł od 10 000 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
a) 12 miesięcy 0,10 0,15 0,20
b) 24 miesiące 0,15 0,20 0,25
c) 36 miesięcy 0,20 0,25 0,30
2) od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 września 2014 r.
  wnoszone przez okres nie krótszy niż Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
poniżej 10 000 zł od 10 000 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
do 74 999,99 zł
od 75 000 zł
do 99 999,99 zł
od 100 000 zł
a) 12 miesięcy 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
b) 24 miesiące 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
c) 36 miesięcy 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
3) Od dnia 1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
    Stała stopa procentowa w stosunku rocznym
  Wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w kwocie od 50 000 zł 0,15
4) od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2014 r.
    Stała (progowa) stopa procentowa w stosunku rocznym
od 5 000 zł.
do 9 999,99 zł
od 10 000 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
do 74 999,99 zł
od 75 000 zł
do 99 999,99 zł
od 100 000 zł
  wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy: 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

 

5) Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO", wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy 2)
1 2 3 4 5 6 7
  poniżej 10 000 zł od 10 000 zł
do 19 999,99 zł
od 20 000 zł
do 29 999,99 zł
od 30 000 zł
do 39 999,99 zł
od 40 000 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
Stopa procentowa w stosunku rocznym
  1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80

 

6.

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 września 2012 r. do dnia 30 września 2014 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem” 2):

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

0,10

1) W przypadku, gdy nie zostały spełnione warunki umowy o dodatkowych możliwościach oszczędzania na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. odsetki od oszczędności zgromadzonych w okresie obowiązywania umowy są liczone według zasad obowiązujących do dnia zawarcia umowy.

2) W przypadku, gdy:

a) nie zostały spełnione warunki 5-letniego okresu systematycznego oszczędzania na książeczkach mieszkaniowych wystawionych po dniu 23 października 1990r. do dnia 31 stycznia 2002r. lub nie zostały spełnione warunki złożonej deklaracji na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 1 lutego 2002r., odsetki liczone są według stopy procentowej ustalonej zgodnie z § 4 ust. 5 Zasad i terminów kapitalizacji odsetek

b) nie został dotrzymany zadeklarowany okres umowny na książeczkach mieszkaniowych wystawionych:

  • od dnia 31 marca 2008r. do dnia 18 stycznia 2009 r.,
  • od dnia 19 stycznia 2009 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa",
  • od dnia 3 stycznia 2011 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO"
    odsetki liczone są według stopy ustalonej zgodnie z § 4 ust. 7 Zasad i terminów kapitalizacji odsetek
c) nie został dotrzymany zadeklarowany okres umowny na książeczkach mieszkaniowych wystawionych:
  • od dnia 1 stycznia 2012 r., na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa" (o stałej stopie procentowej),
  • od dnia 3 września 2012 r., na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem
    odsetki liczone są według stopy procentowej ustalonej zgodnie z § 4 ust. 8 Zasad i terminów kapitalizacji odsetek

3) uchylony

4) uchylony

5) WIBOR 1M ustalany jest zgodnie z zasadą podaną w § 1 ust. 5 pkt 1 Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

6) W przypadku niedotrzymania okresu rozliczeniowego odsetki od zgromadzonych środków są liczone według stopy procentowej ustalonej zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 5 Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.