Lp.

Wyszczególnienie

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Kredyty i pożyczki przeterminowane oraz kredyty  i pożyczki postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności, udzielone na cele konsumpcyjne

Zgodnie z Komunikatem członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego

2.

Zadłużenie przeterminowane w kartach kredytowych

3.

Kredyty i pożyczki przeterminowane, przeterminowane Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredyty, pożyczki, Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, postawione po upływie terminu wypowiedzenia w stan natychmiastowej wymagalności na cele gospodarcze i mieszkaniowe

4.

Zadłużenie przeterminowane na rachunkach oszczędnościowo–rozliczeniowych

5.

Niedopuszczalne salda debetowe i niespłacone w terminie dopuszczalne salda debetowe:

1) w rachunku bieżącym dla małych i średnich przedsiębiorstw

2) w rachunkach pieniężnych dla klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze

6.

Zadłużenie przeterminowane w produktach kredytowych i depozytowych banku przejętego1) oraz w produktach SKOK „Wesoła”

1) „bank przejęty” – Nordea Bank Polska SA, który został połączony z PKO Bankiem Polskim SA w dniu 31 października 2014 r.

Pliki do pobrania