1.

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

WIBOR 3M 1) + marża 2) 3)

2.

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym dla kredytów WŁASNY KĄT z funkcjonalnością bilansowania sald

WIBOR 3M  1)   + marża  2) 3)  + marża za funkcjonalność  bilansowania sald

3.

Marża za funkcjonalność bilansowania sald

0,50 p.p.

4.

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym, obowiązująca w dwuletnim okresie umownym

IRS 2Y 4)   + marża 2) 3)

5.

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym dla kredytu mieszkaniowego z finansowym wsparciem przez BGK

WIBOR 3M  1)   + marża  2) 3)

6.

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym dla kredytu mieszkaniowego z finansowym wsparciem przez BGK z funkcjonalnością bilansowania sald

WIBOR 3M  1)   + marża  2) 3)  + marża za funkcjonalność  bilansowania sald

1) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret drugie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek

2) Do dnia dostarczenia do Banku prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku, dla kredytów/pożyczek udzielonych od dnia 1 września 2007 r., marżę podwyższa się o 0,90 p.p.,

3) Do umów kredytu zawartych na podstawie wniosków o udzielenie kredytu, przyjętych od dnia 15 lipca 2013r. włącznie stosuje się podwyższoną marżę o 0,25 pp. do dnia spłaty kredytowanego wkładu finansowego, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku. Do umów kredytu zawartych na podstawie wniosków o udzielenie kredytu, przyjętych przed dniem 15 lipca 2013r. dopuszcza się możliwość, na życzenie Kredytobiorcy, zmiany podejścia do zabezpieczenia ryzyka związanego z kredytowanym wkładem finansowym poprzez odstąpienie od pobierania od Kredytobiorcy zwrotu kosztu związanego z ubezpieczeniem ryzyka braku spłaty kredytu w zakresie kredytowanego wkładu finansowego na rzecz podwyższania marży kredytu o 0,25 p.p. do dnia spłaty kredytowanego wkładu finansowego,

4) Stawkę IRS 2Y stosuje się w przypadku udzielenia kredytu lub pożyczki powyżej 80 000 zł i jest ona ustalana zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2  Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

Pliki do pobrania