Pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie wymaga przygotowania. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc firmie w sprawnym uzyskaniu kredytu.

Dane finansowe

Przygotowując wniosek o kredyt należy pamiętać, w jaki sposób bank ocenia przedsiębiorcę starającego się o kredyt. A ten bierze pod uwagę przede wszystkim kondycję finansową przedsiębiorstwa, poziom skomplikowania i ryzyka inwestycji, a także stabilność zabezpieczenia inwestycji.

Kondycja ekonomiczna firmy

Kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa bada się analizując dokumenty finansowe. Koniecznie trzeba będzie przedstawić sprawozdania finansowe z ostatnich dwóch lat (bilans, rachunek zysków i strat) albo podatkową książkę przychodów i rozchodów. W tym drugim wypadku trzeba też będzie dodatkowo przekazać do banku ewidencję środków trwałych. Dla analityków bankowych ważne będzie, czy działalność firmy przynosi zyski. Oceniając zdolność kredytową zwracają oni uwagę na dochód i amortyzację, a także na zadłużenie firmy i wszystkie zobowiązania. Duże znaczenia ma też płynność finansowa firmy, czyli wysokość majątku obrotowego i zobowiązań krótkoterminowych.

Podczas oceny firmy sprawdza się także historię wywiązywania się przedsiębiorcy z zobowiązań wobec innych banków oraz instytucji. Duże znaczenie może mieć też doświadczenie biznesowe właścicieli i wspólników.

Poziom skomplikowania inwestycji

Poziom skomplikowana i ryzyko inwestycji oceniane jest przede wszystkim na podstawie realności nakładów, które zostały określone poprzez faktury czy kosztorys. Nie bez znaczenia będzie też poziom wkładu własnego. To udokumentowane środki, które można wnieść do inwestycji. Najczęściej będzie to przynajmniej 10 proc, a w przypadku przedsięwzięć związanych z nieruchomością min. 20 proc. Dobrze jest też założyć rezerwę na nieprzewidziane wydatki. Szacuje się ją na ok. 5 proc. wartości. Podstawowym dokumentem będzie tutaj biznesplan, w którym zawarte są założenia całej inwestycji.

Zabezpieczenie inwestycji

Zabezpieczenie inwestycji analitycy oceniają badając stan prawny. Mogą dokonać inspekcji stanu technicznego środka trwałego. Jeśli zabezpieczeniem będzie np. nieruchomość, to porównają jej wartość rynkową z podobnymi nieruchomościami. Dobrze ocenianym zabezpieczeniem są wszelkiego rodzaju preferencyjne gwarancje oferowane np. przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dlaczego przedsiębiorca ma problem z uzyskaniem kredytu?

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca napotyka trudności w procesie starania się o kredyt albo poprzez swoje błędy przyczynia się do wydłużenia okresu wydawania decyzji. Co jest przyczyną takiego stanu?

Doświadczenie analityków bankowych pokazuje, że przedsiębiorcy nie zawsze są w stanie precyzyjnie określić, co jest przedmiotem inwestycji, a przede wszystkim, jaką korzyść uzyska firma poprzez jej realizację. Zdarza się też, że założenia finansowe inwestycji nie są realne. Przedsiębiorcy nie uwzględniają wszystkich kosztów, które trzeba ponieść, by zrealizować projekt. Chodzi tu np. o koszty związane z wyposażeniem zakładu czy oszacowanie środków obrotowych, które będą konieczne do tego, by uruchomić produkcję. Warto także zapewnić środki na wkład własny i przygotować się na nieprzewidziane wydatki przy szacowaniu dodatkowej rezerwy finansowej.

Składając wniosek kredytowy u doradcy bankowego, przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na to, by dokumentacja była kompletna i zgodna ze stanem faktycznym. To pomoże uzyskać większą skuteczność we wnioskowaniu o kredyt.

 
Informację zawarte na stronie mają charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.
Drukuj