Najważniejsze informacje

Dla kogo?

Jak i gdzie założę lokatę inwestycyjną?

Jeśli masz już z nami podpisaną Umowę ramową w zakresie współpracy na rynku finansowym, do otworzenia lokaty inwestycyjnej wystarczy posiadanie rachunku bankowego prowadzonego w walucie otwieranej lokaty. 

Lokatę inwestycyjną otworzysz samodzielnie za pośrednictwem iPKO dealer (o ile masz do niego dostęp) lub telefonicznie z upoważnionymi pracownikami PKO Banku Polskiego.

Z czym trzeba się liczyć?

Informacja o rodzajach ryzyka

Lokaty inwestycyjne są obarczone przez szereg ryzyk, w tym w szczególności:

 • ryzyko rynkowe: wysokość odsetek (pożytków) wypłacanych klientowi w momencie zakończenia transakcji uzależniona jest od różnych zmiennych rynkowych np. kursów walutowych. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym klient powinien brać pod uwagę następujące scenariusze:
  • klient może nie otrzymać spodziewanych pożytków z zawartej transakcji,
  • Może otrzymać pożytki w wysokości niższej niż spodziewana,
  • Relacja między pożytkami, a zmiennymi rynkowymi, od których zależna jest ich wysokość może być nieliniowa, co może skutkować nieproporcjonalnymi pożytkami w stosunku do zmian tychże zmiennych;
 • ryzyko walutowe: w przypadku lokat inwestycyjnych denominowanych w innych walutach niż PLN, kwota lokaty inwestycyjnej będzie istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W przypadku lokat inwestycyjnych, których pożytki będą zależne od zmiennych rynkowych kwotowanych w innej walucie niż PLN, wartość pożytków może być istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W związku z powyższym, w dniu zakończenia lokaty inwestycyjnej wartość otrzymanych przez klienta środków może być niższa niż zakładana;
 • ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału: w przypadku przedterminowego wycofania lokaty inwestycyjnej, odsetki nie przysługują a kwota lokaty inwestycyjnej zostaje pomniejszoną o opłatę likwidacyjną. Jej wysokość jest ustalona w warunkach transakcji.
 • ryzyko kredytowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: klient zawierając lokaty inwestycyjne powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego.

Forma opodatkowania zysku z lokaty inwestycyjnej

Zawieranie lokat inwestycyjnych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków związanych z lokatą inwestycyjną, klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.