Aktywa finansowe
przeznaczone do obrotu

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

  31.12.2011 31.12.2010
Dłużne papiery wartościowe 1 300 164 1 491 053
emitowane przez Skarb Państwa, w tym: 1 268 471 1 483 144
obligacje skarbowe 1 219 069 1 483 144
bony skarbowe 49 402 -
emitowane przez podmioty niefinansowe, obligacje korporacyjne 14 947 509
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, obligacje komunalne 14 783 7 390
emitowane przez banki, obligacje BGK 1 724 -
emitowane przez inne podmioty finansowe, obligacje korporacyjne 239 10
Udziały i akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 10 925 12 596
Razem 1 311 089 1 503 649

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu według terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku według wartości bilansowej

Na dzień 31 grudnia 2011 roku do 1 miesiąca powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe 68 409 51 918 507 069 497 725 175 043 1 300 164
emitowane przez Skarb Państwa 68 317 50 092 501 826 474 429 173 807 1 268 471
emitowane przez podmioty niefinansowe 92 821 620 13 414 - 14 947
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - 778 4 623 8 405 977 14 783
emitowane przez inne podmioty finansowe - 227 - 12 - 239
emitowane przez banki - - - 1 465 259 1 724
Razem 68 409 51 918 507 069 497 725 175 043 1 300 164

Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa znajdujących się w portfelu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 4,61%. Na dzień 31 grudnia 2011 roku w portfelu nie było papierów skarbowych denominowanych w walutach obcych.

Portfel dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu na dzień 31 grudnia 2011 roku obejmował następujące papiery wartościowe ujmowane w wartości nominalnej:

  • obligacje skarbowe 1 236 644
  • bony skarbowe 50 000
  • obligacje korporacyjne 14 900
  • obligacje komunalne 14 337
  • obligacje BGK 1 686
Na dzień 31 grudnia 2010 roku do 1 miesiąca powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe - 292 860 158 254 749 375 854 1 491 053
emitowane przez Skarb Państwa - 102 859 530 249 224 374 288 1 483 144
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - 190 618 5 016 1 566 7 390
emitowane przez inne podmioty finansowe - - 10 - - 10
emitowane przez podmioty niefinansowe - - - 509 - 509
Razem - 292 860 158 254 749 375 854 1 491 053

Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa znajdujących się w portfelu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 4,79%. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w portfelu nie było papierów skarbowych denominowanych w walutach obcych.

Portfel dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu na dzień 31 grudnia 2010 roku obejmował następujące papiery wartościowe ujmowane w wartości nominalnej:

  • obligacje skarbowe 1 520 742
  • obligacje komunalne 7 249
  • obligacje korporacyjne 523