Całkowite
dochody

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za lata zakończone odpowiednio dnia 31 grudnia 2011 roku i dnia 31 grudnia 2010 roku

2011 2010
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 804 745 3 212 806
Inne dochody całkowite 132 671 84 299
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 16 894 (1 211)
Udział w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej (1 233) 271
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, brutto (33 649) (16 159)
Podatek odroczony z tytułu aktualizacji wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 6 398 2 750
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, netto (27 251) (13 409)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto 178 100 121 788
Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych (33 839) (23 140)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto 144 261 98 648
Razem dochody całkowite, netto 3 937 416 3 297 105
Dochody całkowite netto, razem przypadające na: 3 937 416 3 297 105
akcjonariuszy PKO Banku Polskiego SA 3 940 696 3 301 437
udziałowców niesprawujących kontroli (3 280) (4 332)