Rozdział 2

II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania
  1. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zostało przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadzone zostało pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Antoniego F. Reczka (numer w rejestrze 90011).

  2. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wybrana na biegłego rewidenta Grupy uchwałą nr 15/2011 Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2011 r. na podstawie paragrafu 15 ustęp 1 punkt 3 Statutu Banku.

  3. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie są niezależni od jednostek wchodzących w skład Grupy w rozumieniu art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

  4. Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 14 kwietnia 2011 r. w okresie:

    • badanie wstępne od 28 października do 22 grudnia 2011 r.;
    • badanie końcowe od 9 stycznia do 29 lutego 2012 r.