Informacje uzupełniające
do skonsolidowanego sprawozdania
z przepływów pieniężnych

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz na rachunku nostro w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia.

  31.12.2011 31.12.2010
Kasa, środki w Banku Centralnym 9 142 168 6 182 412
Bieżące należności od banków 2 280 802 2 256 269
Razem 11 422 970 8 438 681

Przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych

Przychody z tytułu odsetek - otrzymane 2011 2010
Odsetki otrzymane z tytułu udzielonych kredytów i udzielonych pożyczek 8 267 884 7 139 112
Odsetki otrzymane od papierów wartościowych wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 596 387 473 267
Odsetki otrzymane od inwestycyjnych papierów wartościowych 469 357 513 639
Odsetki otrzymane z tytułu lokat 237 962 164 434
Odsetki otrzymane od papierów z portfela przeznaczone do obrotu 74 675 133 245
Pozostałe odsetki otrzymane 1 395 908 2 596 549
Razem 11 042 173 11 020 246
Koszty z tytułu odsetek - zapłacone 2011 2010
Odsetki zapłacone z tytułu depozytów (2 899 239) (3 111 424)
Odsetki zapłacone z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek (183 479) (70 829)
Odsetki zapłacone z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (109 020) (101 423)
Pozostałe odsetki zapłacone (głównie z tytułu premii od dłużnych papierów wartościowych, odsetki od zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych, odsetki od rachunków bieżących środków funduszy specjalnego przeznaczenia) (1 117 954) (1 408 249)
Razem (4 309 692) (4 691 925)

Przychody z tytułu dywidend - otrzymane

2011 2010
Otrzymane dywidendy od jednostek zależnych, współzależnych
i stowarzyszonych
87 228 104 232
Otrzymane dywidendy od pozostałych podmiotów 6 800 5 663
Razem 94 028 109 895
Koszty z tytułu dywidend- wypłacone 2011 2010
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej (2 475 000) (2 375 000)
Razem (2 475 000) (2 375 000)

Przepływy z działalności operacyjnej – inne korekty

Inne korekty 2011 2010
Naliczone odsetki, dyskonto, premia od dłużnych papierów wartościowych (181 116) (476 475)
Rachunkowość zabezpieczeń 144 261 98 648
Wycena oraz odpisy aktualizujące dotyczące udziałów w jednostkach
współzależnych i stowarzyszonych
54 009 53 468
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 16 894 (1 211)
Likwidacja oraz odpisy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych
4 077 73 142
Razem 38 125 (252 428)

Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanych w działalności operacyjnej skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej związanej ze sprzedażą,
likwidacją rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
2011 2010
Przychody ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych
(15 087) (6 820)
Koszty sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych
7 757 2 873
Razem (7 330) (3 947)
Odsetki i dywidendy 2011 2010
Odsetki otrzymane od papierów wartościowych z portfela dostępnych
do sprzedaży, wykazywane w działalności inwestycyjnej
(450 283) (432 046)
Odsetki zapłacone od otrzymanych pożyczek, wykazywane
w działalności finansowej
33 336 23 630
Otrzymane dywidendy wykazywane w działalności inwestycyjnej (6 528) (5 411)
Razem (423 475) (413 827)


Zmiana stanu należności od banków 2011 2010
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (89 195) (283 977)
Zmiana stanu odpisów na należności od banków (3 887) (1 816)
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 24 533 358 226
Razem (68 549) 72 433


Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 2011 2010
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (10 966 375) (14 095 534)
Zmiana stanu odpisów na należności od klientów (801 573) (919 546)
Razem (11 767 948) (15 015 080)


Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 2011 2010
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 1 005 373 84 616
Przeniesienie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowych
od banków do działalności finansowej
194 374 (16 763)
Razem 1 199 747 67 853


Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 2011 2010
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 13 492 682 7 908 281
Przeniesienie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowych
od innych niż banki instytucji finansowych do działalności finansowej
56 017 (408 967)
Razem 13 548 699 7 499 314


Zmiana stanu rezerw i odpisów 2011 2010
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 35 474 (18 604)
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości należności od klientów 801 573 919 546
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości należności od banków 3 887 1 816
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotycząca wyceny portfela dostępnego do sprzedaży ujętej w odroczonym podatku 27 441 20 390
Razem 868 375 923 148


Zmiana stanu pozostałych zobowiązań oraz zobowiązań podporządkowanych 2011 2010
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 360 527 526 211
Przeniesienie spłaty odsetek od pożyczek otrzymanych od innych niż banki
instytucji finansowych, wykazywane w działalności finansowej
49 226 39 332
Przeniesienie wypłaty odsetek od emisji własnej 108 743 82 590
Razem 518 496 648 133