Inne
aktywa

Inne aktywa

  31.12.2011 31.12.2010
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 209 379 170 978
Rozrachunki z tytułu transakcji zrealizowanych przy użyciu kart 161 552 204 677
Rozliczenie instrumentów finansowych 143 845 47 279
Należności od odbiorców 87 995 86 592
Należności z tytułu innych operacji z podmiotami finansowymi, niefinansowymi 26 538 11 088
Należności i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi 1 730 8 020
Należności z tytułu nierozliczonych transakcji instrumentami pochodnymi 6 134 7 121
Należności od budżetu z tytułu prowadzonej przez bank dystrybucji opłaty sądowej 3 350 9 311
Inne* 96 747 68 815
Razem 737 270 613 881
w tym aktywa finansowe ** 431 144 374 088

* W pozycji „Inne” znajdują się m.in. „Należności z zakresu gospodarki własnej”,  „Należności z tytułu prowizji i opłat”, „Należności z tytułu kaucji i wadiów”.

**Do aktywów finansowych zaliczono wszystkie pozycje „Innych aktywów”, z wyjątkiem pozycji „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów” oraz „Inne”.