Inne ryzyka
cenowe

Biorąc pod uwagę inne ryzyka cenowe Bank na koniec 2011 roku był narażony na ryzyko cen jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania.

Wpływ tego ryzyka na sytuację finansową Banku również jest nieistotny – wymóg kapitałowy, wyznaczony zgodnie z Uchwałą 76/2010 KNF (z późn. zm.)*, na pokrycie wyżej wymienionego ryzyka był na koniec 2011 roku niższy od 1 miliona złotych.

* Zmiany do Uchwały 76/2010 zostały wprowadzone następującymi uchwałami KNF: uchwałą nr 369/2010 z dnia 12 października 2010 roku, uchwałą KNF nr 153/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku, uchwałą KNF nr 206/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku oraz uchwałą KNF nr 324/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku.