Instrumenty finansowe
wyceniane do wartości godziwej

Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

  31.12.2011 31.12.2010
Dłużne papiery wartościowe 12 467 201 10 758 331
emitowane przez banki centralne, w tym: 8 593 791 3 997 780
bony pieniężne NBP 8 593 791 3 997 780
emitowane przez Skarb Państwa, w tym: 3 620 515 6 631 702
bony skarbowe 2 180 148 1 893 058
obligacje skarbowe PLN 1 318 278 4 738 644
obligacje skarbowe EUR 122 089 -
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: 252 895 128 849
obligacje komunalne EUR 143 973 128 849
obligacje komunalne PLN 108 922 -
Razem 12 467 201 10 758 331

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku portfel instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat obejmował:

Według wartości nominalnej 31.12.2011 Waluta 31.12.2010 Waluta
w jednostce dominującej:        
bony pieniężne NBP 8 600 000 tysięcy złotych 4 000 000 tysięcy złotych
bony skarbowe 2 196 950 tysięcy złotych 1 932 960 tysięcy złotych
obligacje skarbowe w PLN 1 361 669 tysięcy złotych 4 834 445 tysięcy złotych
obligacje skarbowe w EUR 110 420 tysięcy złotych - tysięcy złotych
obligacje komunalne w EUR 110 420 tysięcy złotych 99 008 tysięcy złotych
obligacje komunalne w PLN 100 000 tysięcy złotych - tysięcy złotych
w jednostkach zależnych:        
obligacje pozostałych podmiotów 3 128 tysięcy hrywien 22 148 tysięcy hrywien

Średnia rentowność dla dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa znajdujących się w portfelu instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 4,73%, zaś na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła w PLN 4,57%.

Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat według wartości bilansowej - terminy zapadalności

Na dzień 31 grudnia 2011 roku do 1 miesiąca powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe 8 974 505 2 180 148 512 243 547 410 252 895 12 467 201
emitowane przez banki centralne 8 593 791 - - - - 8 593 791
emitowane przez Skarb Państwa 380 714 2 180 148 512 243 547 410 - 3 620 515
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego - - - - 252 895 252 895
Razem 8 974 505 2 180 148 512 243 547 410 252 895 12 467 201
Na dzień 31 grudnia 2010 roku do 1 miesiąca powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
powyżej
1 roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe 3 997 780 430 435 4 105 431 2 095 836 128 849 10 758 331
emitowane przez banki centralne 3 997 780 - - - - 3 997 780
emitowane przez Skarb Państwa - 430 435 4 105 431 2 095 836 - 6 631 702
emitowane przez instytucje samorządowe - - - - 128 849 128 849
Razem 3 997 780 430 435 4 105 431 2 095 836 128 849 10 758 331