Instrumenty
pochodne zabezpieczające

Grupa Kapitałowa na dzień 31 grudnia 2011 roku stosuje następujące rodzaje rachunkowości zabezpieczeń:

  1. zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów hipotecznych w CHF oraz lokat negocjowanych w PLN, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych oraz ryzyka kursowego, z wykorzystaniem transakcji CIRS,
  2. zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów PLN o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji IRS,
  3. zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w EUR o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji IRS,
  4. zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w CHF o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji IRS.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa Kapitałowa stosowała rodzaje zabezpieczeń wskazane w punktach 1-3 powyżej.

Na dzień 31 grudnia 2011 i 2010 roku Grupa Kapitałowa nie stosowała zabezpieczenia wartości godziwej.

Charakterystykę stosowanych przez Grupę Kapitałową zabezpieczeń zmienności przepływów pieniężnych prezentuje poniższa tabela:

Strategia zabezpieczająca:

Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów hipotecznych w CHF oraz lokat negocjowanych w PLN, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych oraz ryzyka kursowego, z wykorzystaniem transakcji CIRS

Rodzaj relacji zabezpieczającej

Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (macro cash flow hedge)

Opis relacji zabezpieczającej

Eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez kredyty hipoteczne denominowane w CHF oraz lokat negocjowanych w PLN, z tytułu zmian referencyjnych stóp procentowych w CHF i PLN, oraz zmian kursu walutowego CHF/PLN w ciągu okresu objętego zabezpieczeniem.

Zabezpieczane ryzyko

Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej.

Instrument zabezpieczający

Transakcje CIRS, w których Bank płaci kupon oparty o LIBOR 3M CHF, a otrzymuje kupon oparty o WIBOR 3M od kwoty nominalnej zdefiniowanej odpowiednio w CHF oraz PLN.

Pozycja zabezpieczana

1) Portfel kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu w CHF.
2) Portfel krótkoterminowych lokat negocjowanych, łącznie z ich odnawianiem w przyszłości (wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia).
Bank desygnując pozycję zabezpieczaną zastosował rozwiązania
MSR.39.OS.99C w wersji przyjętej przez Unię Europejską

Efektywność zabezpieczenia

Efektywność zabezpieczenia jest weryfikowana poprzez zastosowanie prospektywnych i retrospektywnych testów efektywności. Testy wykonywane są z częstotliwością miesięczną.

Okresy, w których oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki finansowe

styczeń 2012 – październik 2026

Strategia zabezpieczająca:
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów PLN o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji IRS
Rodzaj relacji zabezpieczającej
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (macro cash flow hedge)
Opis relacji zabezpieczającej
Eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel kredytów w PLN o zmiennym oprocentowaniu wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych w ciągu okresu objętego zabezpieczeniem.
Zabezpieczane ryzyko
Ryzyko stopy procentowej.
Instrument zabezpieczający
Transakcje IRS, w których Bank płaci kupon oparty o zmienną stopę WIBOR 3M, a otrzymuje kupon oparty o stałą stopę od kwoty nominalnej, na którą został zawarty.
Pozycja zabezpieczana
Portfel kredytów w PLN indeksowanych do stopy zmiennej WIBOR 3M.
Efektywność zabezpieczenia
Efektywność zabezpieczenia jest weryfikowana poprzez zastosowanie prospektywnych i retrospektywnych testów efektywności. Testy wykonywane są z częstotliwością miesięczną.
Okresy, w których oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki finansowe
Styczeń 2012 – grudzień 2013
Strategia zabezpieczająca:
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w EUR o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji IRS
Rodzaj relacji zabezpieczającej
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (macro cash flow hedge)
Opis relacji zabezpieczającej
Eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel kredytów w EUR o zmiennym oprocentowaniu wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych w ciągu okresu objętego zabezpieczeniem.
Zabezpieczane ryzyko
Ryzyko stopy procentowej.
Instrument zabezpieczający
Transakcje IRS, w których Bank płaci kupon oparty o zmienną stopę EURIBOR 3M, a otrzymuje kupon oparty o stałą stopę od kwoty nominalnej, na którą został zawarty.
Pozycja zabezpieczana
Portfel kredytów w EUR indeksowanych do stopy zmiennej EURIBOR.
Efektywność zabezpieczenia
Efektywność zabezpieczenia jest weryfikowana poprzez zastosowanie prospektywnych i retrospektywnych testów efektywności. Testy wykonywane są z częstotliwością miesięczną.
Okresy, w których oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki finansowe
Styczeń 2012 – czerwiec 2016
Strategia zabezpieczająca:
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w CHF o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji IRS
Rodzaj relacji zabezpieczającej
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (macro cash flow hedge)
Opis relacji zabezpieczającej
Eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel kredytów w CHF o zmiennym oprocentowaniu wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych w ciągu okresu objętego zabezpieczeniem.
Zabezpieczane ryzyko
Ryzyko stopy procentowej.
Instrument zabezpieczający
Transakcje IRS, w których Bank płaci kupon oparty o zmienną stopę LIBOR CHF 3M, a otrzymuje kupon oparty o stałą stopę od kwoty nominalnej, na którą został zawarty.
Pozycja zabezpieczana
Portfel kredytów w CHF indeksowanych do stopy zmiennej LIBOR CHF 3M.
Efektywność zabezpieczenia
Efektywność zabezpieczenia jest weryfikowana poprzez zastosowanie prospektywnych i retrospektywnych testów efektywności. Testy wykonywane są z częstotliwością miesięczną.
Okresy, w których oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez nie wpływu na wyniki finansowe
Styczeń 2012 – lipiec 2016

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

Wartość godziwa instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów pieniężnych związanych ze stopą procentową i/lub kursem walutowym na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku:

Typ instrumentu: Wartość bilansowa/wartość godziwa
31.12.2011 31.12.2010
Aktywa Zobowiązania Razem Aktywa Zobowiązania Razem
IRS 175 566 1 643 173 923 103 219 18 755 84 464
CIRS 341 359 340 955 404 50 702 537 228 (486 526)
Razem 516 925 342 598 174 327 153 921 555 983 (402 062)

Wartość nominalna instrumentów zabezpieczających w podziale na terminy do realizacji.

Typ instrumentu: Wartość nominalna na dzień 31 grudnia 2011 roku
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
IRS w tys. PLN 500 000 5 330 000 526 000 - 6 356 000
IRS
w tys. PLN - - 2 084 730 - 2 084 730
w tys. EUR - - 472 000 - 472 000
IRS
w tys. PLN - - 908 325 - 908 325
w tys. CHF - - 250 000 - 250 000
CIRS
w tys. PLN - 1 998 315 15 714 023 1 362 488 19 074 826
w tys. CHF - 550 000 4 325 000 375 000 5 250 000
Typ instrumentu: Wartość nominalna na dzień 31 grudnia 2010 roku
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
IRS w tys. PLN - 5 075 000 905 000 - 5 980 000
IRS
w tys. PLN - - 1 128 686 - 1 128 686
w tys. EUR - - 285 000 - 285 000
CIRS
w tys. PLN 158 195 1 740 145 14 158 453 1 423 755 17 480 548
w tys. CHF 50 000 550 000 4 475 000 450 000 5 525 000

Wartości nominalne przeliczone zostały średnim kursem NBP odpowiednio na dzień 31 grudnia 2011 roku i na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Inne dochody całkowite z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych 31.12.2011 31.12.2010
Inne dochody całkowite na początek okresu 269 042 147 254
Zyski/straty odniesione na inne dochody całkowite w okresie 1 290 334 (145 504)
Kwota przeniesiona w okresie z innych dochodów całkowitych do rachunku zysków i strat, w tym na: (1 112 234) 267 292
- przychody odsetkowe (814 275) (649 116)
- wynik z pozycji wymiany (297 959) 916 408
Inne dochody całkowite na koniec okresu (brutto) 447 142 269 042
Efekt podatkowy (84 957) (51 118)
Inne dochody całkowite na koniec okresu (netto) 362 185 217 924
Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych rozpoznana w rachunku zysków i strat (64 342) (82 879)
Wpływ w okresie na inne dochody całkowite (brutto) 178 100
Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych (33 839) (23 140)