Inwestycje w jednostki stowarzyszone i współzależne

    a)   wartość inwestycji Banku w jednostkach współzależnych (tj. koszt nabycia skorygowany o udział w zmianie aktywów netto po dacie nabycia oraz odpis z tytułu utraty wartości)

Inwestycje w jednostki stowarzyszone i współzależne

Nazwa jednostki 31.12.2011 31.12.2010
Grupa Kapitałowa CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. 10 665 31 981
Cena nabycia 44 371 44 371
Zmiana z tytułu wyceny metodą praw własności (33 706) (12 390)
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. 5 307 9 298
Cena nabycia 17 498 17 498
Zmiana z tytułu wyceny metodą praw własności (12 191) (8 200)
Razem 15 972 41 279
   b)    wartość inwestycji Banku w jednostkach stowarzyszonych (tj. koszt nabycia skorygowany o udział w zmianie aktywów netto oraz odpis z tytułu utraty wartości)
Nazwa jednostki 31.12.2011 31.12.2010
Bank Pocztowy SA 106 720 131 427
Cena nabycia 146 500 146 500
Zmiana z tytułu wyceny metodą praw własności 44 198 40 098
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (83 978) (55 171)
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - -
Cena nabycia 1 500 1 500
Zmiana z tytułu wyceny metodą praw własności 3 475 3 467
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (4 975) (4 967)
Agencja Inwestycyjna CORP-SA SA 427 225
Cena nabycia 29 29
Zmiana z tytułu wyceny metodą praw własności 398 196
Razem 107 147 131 652

Skrócone informacje o jednostkach stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności

Nazwa jednostki Wartość
aktywów
Wartość
zobowiązań
Wartość
przychodów
Zysk
netto
% udziałów
31.12.2011
Grupa Bank Pocztowy SA 5 213 258 4 889 505 457 996 26 613 25,0001
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 17 672 147 513 21 33,33
Agencja Inwestycyjna CORP-SA SA 3 874 1 833 12 459 1 109 22,31
Razem 5 234 804 4 891 485 470 968 27 743 X
31.12.2010
Grupa Bank Pocztowy SA 4 156 609 3 835 948 369 797 14 412 25,0001
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 16 896 45 604 32 33,33
Agencja Inwestycyjna CORP-SA SA 3 017 1 593 13 007 503 22,31
Razem 4 176 522 3 837 586 383 408 14 947 X

Zaprezentowane w tabeli dane finansowe Banku Pocztowego SA pochodzą ze sprawozdań skonsolidowanych sporządzonych według MSSF/MSR. Dane pozostałych spółek pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Zgodnie z szacunkami Banku różnice między wyżej wymienionymi sprawozdaniami, a sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi według MSSF/MSR nie są istotne dla sprawozdania finansowego Banku. Dane za 2010 rok pochodzą ze sprawozdań zbadanych przez biegłego rewidenta.

Skrócone informacje o jednostkach współzależnych wykazywanych metodą praw własności

Nazwa jednostki Wartość
aktywów
Wartość
zobowiązań
Wartość
przychodów
Zysk
netto
% udziałów
31.12.2011
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. 122 199 107 940 22 275 (11 318) 41,44
Grupa CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. 320 009 295 445 50 101 (46 586) 49,43
Razem 442 208 403 385 72 376 (57 904) X
31.12.2010
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. 124 979 98 835 20 151 (980) 41,44
Grupa CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. 327 145 258 450 44 958 (11 262) 49,43
Razem 452 124 357 285 65 109 (12 242) X

Zaprezentowane w tabeli dane finansowe spółki Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. oraz Grupy Centrum Haffnera Sp. z o.o. pochodzą ze sprawozdań sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Zgodnie z szacunkami Grupy Kapitałowej, różnice między wyżej wymienionymi sprawozdaniami a sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi według MSSF/MSR nie są istotne dla sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Dane obu spółek za 2010 rok pochodzą ze sprawozdań zbadanych przez biegłego rewidenta.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wszystkie jednostki stowarzyszone i współzależne są wykazywane metodą praw własności.

  2011 2010
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na początek okresu 131 652 179 452
Udział w zyskach i stratach 5 655 7 146
Udział w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej (1 233) 271
Wypłacone dywidendy (112) (107)
Zmiana utraty wartości inwestycji (28 815) (55 110)
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych
na koniec okresu
107 147 131 652

W 2011 roku Grupa Kapitałowa zwiększyła odpis aktualizujący wartość akcji Banku Pocztowego SA o kwotę  28 807 tysięcy złotych oraz zwiększyła o 8 tysięcy złotych odpis aktualizujący wartość udziałów Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Odpis dotyczący utraty wartości akcji Banku Pocztowego SA został utworzony na podstawie oszacowania wartości odzyskiwalnej akcji Spółki, tj. wartości użytkowej wyliczonej w oparciu o model zdyskontowanych przepływów finansowych na lata 2012-2016 oraz wartości godziwej oszacowanej w oparciu o wskaźniki rynkowe porównywalnej grupy banków.

W 2010 roku Grupa Kapitałowa utworzyła odpis aktualizujący wartość akcji Banku Pocztowego SA w wysokości 55 171 tysięcy złotych oraz zmniejszyła o 61 tysięcy złotych odpis aktualizujący wartość udziałów Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

  2011 2010
Wartość inwestycji w jednostkach współzależnych na początek okresu 41 279 49 240
Udział w zyskach i stratach (25 307) (7 961)
Wartość inwestycji w jednostkach współzależnych
na koniec okresu
15 972 41 279

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku jednostka dominująca nie posiadała udziału w zobowiązaniach warunkowych jednostek stowarzyszonych nabytych wspólnie z innym inwestorem.

W 2011 roku PKO Bank Polski SA nie dokonywał bezpośrednich inwestycji w jednostki współzależne i stowarzyszone.