Kapitał
zakładowy

Kapitał zakładowy

Struktura kapitału akcyjnego PKO Banku Polskiego SA

Seria Rodzaj akcji Ilość akcji Wartość nominalna
1 akcji
Wartość serii
wg wartości nominalnej
Seria A
akcje zwykłe imienne
312 500 000 1 zł 312 500 000 zł
Seria A
akcje zwykłe na okaziciela
197 500 000 1 zł 197 500 000 zł
Seria B
akcje zwykłe na okaziciela
105 000 000 1 zł 105 000 000 zł
Seria C
akcje zwykłe na okaziciela
385 000 000 1 zł 385 000 000 zł
Seria D
akcje zwykłe na okaziciela
250 000 000 1 zł 250 000 000 zł
Razem --- 1 250 000 000 --- 1 250 000 000 zł

W roku 2011 nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA.

Na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa oraz w związku ze zmianą Statutu Banku dokonaną uchwałą nr 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Banku, w dniu 24 listopada 2011 roku dokonano konwersji 197 500 000 akcji zwykłych imiennych na 197 500 000 akcji zwykłych na okaziciela.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitał zakładowy PKO Banku Polskiego SA wynosił 1 250 000 tysięcy złotych i składało się na niego 1 250 000 tysięcy akcji o wartości nominalnej 1 PLN (na dzień 31 grudnia 2010 roku: 1 250 000 tysięcy złotych, 1 250 000 tysięcy akcji o wartości nominalnej 1 PLN) – akcje w pełni opłacone. Wyemitowane akcje PKO Banku Polskiego SA nie są uprzywilejowane.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone Banku nie posiadały akcji PKO BP SA.

Dane na temat posiadaczy akcji PKO Banku Polskiego SA zostały przedstawione w Nocie 1 „Informacje ogólne”.