Kasa, środki
w Banku Centralnym

Kasa, środki w Banku Centralnym

  31.12.2011 31.12.2010
Rachunek bieżący w Banku Centralnym 6 845 759 3 782 717
Gotówka 2 295 222 2 398 207
Inne środki 1 187 1 488
Razem 9 142 168 6 182 412

Bank może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Narodowego Banku Polskiego. Bank musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.

Środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości 0,9 stopy redyskonta weksli. Na dzień 31 grudnia 2011 roku oprocentowanie to wynosiło 4,275%.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły ograniczenia w dysponowaniu środkami.