Kredyty i pożyczki
udzielone klientom

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

  31.12.2011 31.12.2010
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto, w tym: 147 292 737 135 524 789
sektor finansowy 1 241 461 2 992 518
gospodarcze, w tym: 1 241 461 2 992 518
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 93 899 1 577 744

środki Domu Maklerskiego w Funduszu Gwarancyjnym Giełdy oraz depozyt zabezpieczający

6 891 12 892
sektor niefinansowy 139 926 701 127 986 447
gospodarcze, w tym: 45 051 202 40 099 575
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 11 341 8 607
mieszkaniowe 70 808 365 62 440 607
konsumpcyjne 24 067 134 25 446 265
sektor budżetowy 5 043 786 3 820 961
gospodarcze 5 043 786 3 820 320
mieszkaniowe - 641
Odsetki 1 080 789 724 863
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom (5 658 243) (4 856 670)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom - netto 141 634 494 130 668 119


  31.12.2011 31.12.2010
Kredyty i pożyczki udzielone    
Wyceniane według metody zindywidualizowanej 6 549 383 6 562 353
ze stwierdzoną utratą wartości, w tym: 5 701 547 5 899 231
należność z tytułu leasingu finansowego 142 150 125 556
bez stwierdzonej utraty wartości, w tym: 847 836 663 122
należności z tytułu leasingu finansowego 89 493 155 373
Wyceniane według metody portfelowej 6 095 685 4 987 943
ze stwierdzoną utratą wartości, w tym: 6 095 685 4 987 943
należności z tytułu leasingu finansowego 107 903 102 133
Wyceniane według metody grupowej (IMNR), w tym: 134 647 669 123 974 493
należności z tytułu leasingu finansowego 2 656 595 2 177 602
Kredyty i pożyczki udzielone brutto 147 292 737 135 524 789
Odpisy na ekspozycję wyceniane według metody zindywidualizowanej (2 079 621) (1 765 956)
ze stwierdzoną utratą wartości, w tym: (2 079 621) (1 765 956)
odpisy z tytułu utraty wartości na należności leasingowe (36 180) (29 509)
Odpisy na ekspozycję wyceniane według metody portfelowej, w tym: (2 910 042) (2 593 103)
odpisy z tytułu utraty wartości na należności leasingowe (60 091) (48 013)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR), w tym: (668 580) (497 611)
odpisy z tytułu utraty wartości na należności leasingowe (12 102) (12 383)
Odpisy - razem (5 658 243) (4 856 670)
Kredyty i pożyczki udzielone netto 141 634 494 130 668 119


31.12.2011 31.12.2010
Kredyty i pożyczki udzielone brutto, w tym: 147 292 737 135 524 789
bankowości detalicznej i prywatnej 21 635 864 23 124 799
bankowości hipotecznej 65 614 374 58 052 382
małych i średnich przedsiębiorstw 17 245 213 15 969 362
klientów rynku mieszkaniowego 7 897 963 6 978 870
korporacyjne 33 654 831 29 003 774
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 105 240 1 586 351
pozostałe należności 58 463 84 388
Odsetki 1 080 789 724 863
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (5 658 243) (4 856 670)
Kredyty i pożyczki udzielone netto 141 634 494 130 668 119

Szczegółowy opis zmian odpisów zaprezentowano w Nocie 11.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 8,0% (na dzień 31 grudnia 2010 roku: 8,0%), natomiast wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości (wyliczony jako udział odpisów aktualizujących wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom ogółem do wartości bilansowej brutto kredytów z rozpoznaną utratą wartości) wyniósł 48,0% (na dzień 31 grudnia 2010 roku: 44,6%).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku udział kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni w stosunku do wartości brutto kredytów i pożyczek wyniósł 4,6% (na dzień 31 grudnia 2010 roku: 4,3%).

Wzrost wolumenu kredytów ocenianych metodą portfelową w 2011 roku o 1 107 742 tysięcy złotych wynikał głównie ze wzrostu opóźnień w spłacie w portfelu kredytów mieszkaniowych oraz kredytów gospodarczych (głównie małych i średnich przedsiębiorstw).

Umowy leasingu finansowego

Leasing finansowy – leasingodawca

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność leasingową poprzez spółki z Grupy Bankowego Funduszu Leasingowego SA.

Wartość kwot inwestycji leasingowej brutto oraz minimalnych opłat leasingowych należnych dla umów leasingu finansowego wynosiła:

Na dzień 31 grudnia 2011

Należności z tytułu leasingu finansowego Inwestycja
leasingowa brutto
Wartość bieżąca
minimalnych opłat
leasingowych
Niezrealizowane przychody
Wartość kwot inwestycji leasingowych brutto
oraz minimalnych opłat leasingowych należnych
Należności leasingowe brutto:
do 1 roku 1 236 555 1 054 102 182 453
od 1 roku do 5 lat 1 858 913 1 593 253 265 660
powyżej 5 lat 432 391 348 786 83 605
Razem brutto 3 527 859 2 996 141 531 718
Odpisy z tytułu utraty wartości (108 373) (108 373) -
Razem netto 3 419 486 2 887 768 531 718


Inwestycja leasingowa netto  
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 2 996 141
w tym niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy 1 216

na dzień 31 grudnia 2010 roku

Należności z tytułu leasingu finansowego Inwestycja
leasingowa brutto
Wartość bieżąca
minimalnych opłat
leasingowych
Niezrealizowane przychody
Wartość kwot inwestycji leasingowych brutto
oraz minimalnych opłat leasingowych należnych
Należności leasingowe brutto:
do 1 roku 1 094 331 944 182 150 149
od 1 roku do 5 lat 1 520 458 1 310 743 209 715
powyżej 5 lat 370 404 305 739 64 665
Razem brutto 2 985 193 2 560 664 424 529
Odpisy z tytułu utraty wartości (89 905) (89 905) -
Razem netto 2 895 288 2 470 759 424 529


Inwestycja leasingowa netto  
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 2 560 664
w tym niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy 1 059