Należności
od banków

Należności od banków

31.12.2011 31.12.2010
Lokaty w bankach 1 912 647 1 493 827
Rachunki bieżące 405 724 722 717
Udzielone kredyty i pożyczki 108 868 112 551
Środki pieniężne w drodze 1 800 6 862
Razem brutto 2 429 039 2 335 957
Odpis z tytułu utraty wartości należności, w tym: (32 812) (28 925)
odpis na należność od banku zagranicznego (32 385) (28 089)
Razem netto 2 396 227 2 307 032

Ryzyko związane z należnościami od banków zostało szerzej opisane w Nocie 55 „Zarządzanie ryzykiem kredytowym”.