Noty

UWAGA
Odesłanie w tekstach do numerów not dotyczy materiału źródłowego w postaci „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku” zamieszczonego na stronie internetowej Banku.