Rozdział 1

I. Ogólna charakterystyka Grupy

 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (Jednostka dominująca, Bank) została utworzona w 1919 r. jako Pocztowa Kasa Oszczędnościowa.

  W 1950 r. Bank rozpoczął działalność jako Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. W dniu 18 stycznia 2000 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów przekształcono Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. W dniu 12 kwietnia 2000 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Rejestrowy dokonał wpisu Banku do Rejestru Handlowego. Obecnie Bank zarejestrowany jest pod numerem KRS0000026438, a właściwym sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Jednostce dominującej nadano dnia 14 czerwca 1993 r. numer NIP 525-000-77-38. Dla celów statystycznych Jednostka dominująca otrzymała dnia 18 kwietnia 2000 r. numer REGON 016298263.

 2. Zarejestrowany kapitał zakładowy Jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 1.250.000 tys. zł i składał się z 1.250.000.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:

  • 312.500.000 akcji imiennych serii A;
  • 197.500.000 akcji na okaziciela serii A;
  • 105.000.000 akcji na okaziciela serii B;
  • 385.000.000 akcji na okaziciela serii C;
  • 250.000.000 akcji na okaziciela serii D.

 3. W badanym roku przedmiotem działalności Grupy było m.in:

  • wykonywanie czynności typowych dla banku uniwersalnego;
  • działalność maklerska;
  • zarządzanie funduszami emerytalnymi;
  • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi;
  • nieruchomościami działalność deweloperska;
  • usługi w zakresie technicznej obsługi bankowości elektronicznej;
  • usługi w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji kartowych;
  • działalność leasingowa.

 4. W roku obrotowym członkami Zarządu Jednostki dominującej byli:
Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu przez cały rok obrotowy
Piotr Alicki Wiceprezes Zarządu przez cały rok obrotowy
Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu przez cały rok obrotowy
Andrzej Kołatkowski Wiceprezes Zarządu od 9 sierpnia 2011 r.
Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu przez cały rok obrotowy
Jacek Obłękowski Wiceprezes Zarządu od 30 czerwca 2011 r.
Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu przez cały rok obrotowy
Krzysztof Dresler Wiceprezes Zarządu do 30 czerwca 2011 r.
Wojciech Papierak Wiceprezes Zarządu do 30 czerwca 2011 r.
 1. W skład Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Banku Polskiego SA na 31 grudnia 2011 r. wchodziły następujące jednostki:
Nazwa 
Jednostki
Charakterysty-ka powiązania kapitałowego
(% własności)
Metoda konsolidacji Podmiot badający sprawozdanie finansowe  Rodzaj opinii Dzień bilansowy, na który sporządzono sprawozdanie finansowe 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Podmiot dominujący Nie dotyczy Pricewaterhouse-Coopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r.
Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA Spółka zależna (100%) Pełna Pricewaterhouse-Coopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r.
Bankowy Fundusz 
Leasingowy SA
Spółka zależna (100%) Pełna Pricewaterhouse-Coopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r.
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” SA Spółka zależna (100%) Pełna Pricewaterhouse-Coopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r.
Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o. – w likwidacji Spółka zależna (100%) Pełna Pricewaterhouse-Coopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r.
Finansowa Kompania "Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o.   Spółka zależna (100%) Pełna LLC AF Pricewaterhouse-Coopers (Audit) w trakcie badania1 31 grudnia 2011 r.
Fort Mokotów Inwestycje Sp. z o.o. Spółka zależna (99,99%) Pełna Pricewaterhouse-Coopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r.
Inteligo Financial Services SA Spółka zależna (100%) Pełna Pricewaterhouse-Coopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r.
Kredobank SA Spółka zależna (99,57%) Pełna LLC AF Pricewaterhouse-Coopers (Audit) bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r.
PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA Spółka zależna (100%) Pełna Pricewaterhouse-Coopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r.
PKO BP Finat Sp. z o.o. 2 Spółka zależna (100%) Pełna Pricewaterhouse-Coopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r.
PKO Finance AB Spółka zależna (100%) Pełna Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB w trakcie badania1 31 grudnia 2011 r.
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Spółka zależna (100%) Pełna Pricewaterhouse-Coopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r.
Qualia Development Sp. z o.o. 3 Spółka zależna (100%) Pełna Pricewaterhouse-Coopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2011 r.

1. Konsolidację przeprowadzono w oparciu o zbadany pakiet konsolidacyjny Spółki.
2. Poprzednio spółka zależna od Inteligo Financial Services SA.
3. Poprzednia nazwa PKO BP Inwestycje Sp. z o.o.

oraz spółki zależne od Bankowego Towarzystwa Kapitałowego SA, Bankowego Funduszu Leasingowego SA oraz Qualia Development Sp. z o.o.

Najważniejsze dane finansowe spółek objętych konsolidacją na dzień 31 grudnia 2011 r.
i za 2011 r. przedstawiono poniżej:
  Suma bilansowa tys. zł Suma przychodów tys. zł Kapitały własne tys. zł Wynik netto tys. zł
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 188.372.690 15.992.428 22.802.375 3.953.622
Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA 188.785 15.729 5.318 (2.806)
Bankowy Fundusz Leasingowy SA 3.161.176 246.933 108.177 8.412
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” SA 121.049 216.683 86.927 23.710
Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o. – w likwidacji 265.544 47.512 261.918 12.619
Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. 241.320 701 1.414 81
dane w tys. UAH 567.145 1.887 3.322 219
Fort Mokotów Inwestycje Sp. z o.o. 106.096 113 105.087 (522)
Inteligo Financial Services SA 190.479 92.756 152.612 19.898
Kredobank SA 1.577.401 184.719 282.116 (93.815)
dane w tys. UAH 3.707.170 497.090 663.023 (252.463)
PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA 282.342 66.135 240.450 4.714
PKO BP Finat Sp. z o.o. 16.102 17.741 11.878 970
PKO Finance AB 4.477.024 140.213 892 393
dane w tys. EUR 1.013.635 33.867 202 95
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 85.206 277.118 61.034 37.821
Qualia Developement Sp. z o.o. 592.133 105.858 208.355 (4.555)
Razem 199.677.347 17.404.639 24.328.553 3.960.542
Eliminacje i korekty konsolidacyjne (8.929.310) (713.714) (1.506.569) (155.797)
Razem 190.748.037 16.690.925 22.821.984 3.804.745
 1. Jednostka dominująca posiadała także jednostki współzależne i stowarzyszone wyceniane metodą praw własności:
Centrum Haffnera Sp. z o.o.
-
jednostka współzależna
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
-
jednostka współzależna
Bank Pocztowy SA
-
jednostka stowarzyszona
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
-
jednostka stowarzyszona
Agencja Inwestycyjna CORP-SA SA
-
jednostka stowarzyszona
 1. Jednostka dominująca jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską.