Ogólne koszty
administracyjne

Ogólne koszty administracyjne

  2011 2010
Świadczenia pracownicze (2 403 744) (2 374 901)
Koszty rzeczowe (1 276 586) (1 237 892)
Amortyzacja (520 161) (512 319)
Podatki i opłaty (74 129) (70 640)
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (136 737) (53 384)
Razem (4 411 357) (4 249 136)

Koszty wynagrodzeń/świadczenia pracownicze

2011 2010
Wynagrodzenia, w tym: (2 032 341) (2 011 724)
rezerwa aktuarialna na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (16 507) (43 497)
Ubezpieczenia, w tym: (304 511) (299 985)
składki na świadczenia emerytalne i rentowe* (247 023) (239 819)
Inne świadczenia na rzecz pracowników (66 892) (63 192)
Razem (2 403 744) (2 374 901)

*Poniesione przez Grupę Kapitałową całkowite koszty z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych.

Umowy leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny – leasingobiorca

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki z posiadania leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres użytkowania przedmiotu leasingu.

Definicję leasingu operacyjnego spełniają również umowy najmu i dzierżawy zawierane przez Grupę Kapitałową w ramach normalnej działalności operacyjnej. Wszystkie umowy zawierane są na warunkach rynkowych.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące umów leasingu operacyjnego zawartych przez Grupę Kapitałową.

Łączna kwota przyszłych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego 31.12.2011 31.12.2010
Dla okresu:    
do 1 roku 106 028 92 788
od 1 roku do 5 lat 173 614 153 089
powyżej 5 lat 61 348 51 125
Razem 340 990 297 002

Opłaty leasingowe i subleasingowe ujęte jako koszt danego okresu, w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wyniosły 129 812 tysięcy złotych (w okresie od 1 stycznia 2010 rokudo 31 grudnia 2010 roku 118 392 tysięcy złotych).