Pakietowa sprzedaż
wierzytelności

Grupa Kapitałowa nie dokonywała sekurytyzacji aktywów, niemniej jednak:

  • w 2010 roku Bank przeprowadził pakietową sprzedaż 120 tysięcy wierzytelności detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaży podlegał pakiet o zadłużeniu ogółem 1 127 milionów złotych oraz 1,4 tysiąca wierzytelności wobec klientów instytucjonalnych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone” o wartości ogółem 307 milionów złotych,
  • w I półroczu 2011 roku Bank przeprowadził kolejną pakietową sprzedaż 51 tysięcy wierzytelności detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaży podlegał pakiet o zadłużeniu ogółem 565 milionów złotych,
  • w II półroczu 2011 roku przeprowadzono kolejne pakietowe sprzedaże, dla których zostały podpisane umowy sprzedaży w 2011 roku:

    1. w III kwartale ponad 49 tysięcy wierzytelności detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaży podlegał portfel o zadłużeniu ogółem 418 milionów złotych,
    2. w IV kwartale ponad 43 tysięcy wierzytelności detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, powstałych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaży podlegał portfel o zadłużeniu ogółem 533 miliony złotych, 
    3. w IV kwartale ponad 4 tysiące wierzytelności wobec klientów instytucjonalnych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone” o wartości ogółem 520 milionów złotych;
  • łączna wartość bilansowa rezerw na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedanych wierzytelności na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 3 945 tysięcy złotych (odpowiednio na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 11 430 tysięcy złotych). Bank nie otrzymał papierów wartościowych z tytułu powyższych transakcji.