Podatek
dochodowy

Podatek dochodowy

  2011 2010
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Bieżące obciążenie podatkowe (958 076) (1 064 174)
Odroczony podatek dochodowy związany z powstaniem i odwróceniem się
różnic przejściowych
(18 039) 197 744
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym
rachunku zysków i strat
(976 115) (866 430)
Obciążenie podatkowe wykazane w innych dochodach całkowitych związane z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (27 441) (20 390)
Razem (1 003 556) (886 820)
  2011 2010
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem 4 780 860 4 079 236
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce,
wynoszącej 19%
(908 363) (775 055)
Efekt innych stawek podatkowych jednostek zagranicznych (2 504) (340)
Wpływ trwałych różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: (73 996) (66 154)
Wpływ utworzenia /rozwiązania rezerwy oraz aktualizacji wartości, niestanowiących kosztów/przychodów podatkowych (51 399) (36 487)
Wpływ pozostałych kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (17 656) (19 480)
Wpływ przychodów z tytułu dywidend 17 859 20 501
Wpływ pozostałych różnic trwałych (22 800) (30 688)
Wpływ innych różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym darowizny 8 508 (25 064)
Rozliczenie straty podatkowej 240 183
Podatek dochodowy wykazany w skonsolidowanym
rachunku zysków i strat
(976 115) (866 430)
Efektywna stopa podatkowa 20,42% 21,24%
Różnica przejściowa wynikająca z podatku odroczonego wykazana
w rachunku zysków i strat
(18 039) 197 744
Razem bieżące obciążenie podatkowe wykazywane
w rachunku zysków i strat, w tym:
(958 076) (1 064 174)
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce,
wynoszącej 19%
(958 032) (1 064 171)
Efekt innych stawek podatkowych jednostek zagranicznych (44) (3)

Zobowiązania/należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

  31.12.2011 31.12.2010
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 5 957 4 318
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 78 810 67 744

Spółki Grupy Kapitałowej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Wartość ustalonego bieżącego zobowiązania Spółek przekazywana jest na rzecz właściwych dla nich miejscowo urzędów administracji podatkowej. Ostateczne uregulowanie zobowiązania poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2012 roku.

W myśl zasad dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych, kontrola prawidłowości rozliczeń z tytułu podatków może być przeprowadzona w okresie 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Aktywo/rezerwa z tytułu podatku odroczonego

  Skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowany
rachunek zysków i strat
31.12.2011 31.12.2010 2011 2010
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego        
Odsetki naliczone od należności (kredytów) 176 076 111 398 (64 678) (22 944)
Odsetki skapitalizowane od kredytów mieszkaniowych w sytuacji normalnej 190 844 211 576 20 732 26 870
Odsetki od papierów wartościowych 58 187 44 537 (13 650) (6 824)
Wycena pochodnych instrumentów finansowych, w tym: 94 471 98 859 - -
odniesiona na wynik 9 514 47 741 38 227 (34 784)
odniesiona na inne dochody całkowite 84 957 51 118 - -
Wycena papierów wartościowych 16 414 - - -
odniesiona na wynik 15 443 - (15 443) -
odniesiona na inne dochody całkowite 971 - - -
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowego
majątku trwałego
293 318 256 004 (35 291) (22 488)
Dodatnie różnice przejściowe dotyczące spółek Grupy Kapitałowej, w tym: 29 363 24 786 - -
odniesiona na wynik 29 307 24 535 (6 795) (1 595)
odniesiona na inne dochody całkowite 56 251 - -
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego, w tym: 858 673 747 160 - -
odniesiona na wynik 772 689 695 791 (76 898) (61 765)
odniesiona na inne dochody całkowite 85 984 51 369 - -
Aktywo z tytułu podatku odroczonego
Odsetki naliczone od zobowiązań 391 527 406 364 (14 837) 79 945
Wycena pochodnych instrumentów finansowych, w tym: 16 093 19 470 - -
odniesiona na wynik 16 093 19 470 (3 377) 2 060
Wycena papierów wartościowych, w tym: 24 550 57 394 - -
odniesiona na wynik 11 580 50 640 (39 060) 39 368
odniesiona na inne dochody całkowite 12 970 6 754 - -
Rezerwa na świadczenia pracownicze 126 714 118 613 8 101 8 442
Odpisy z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych 414 558 335 477 79 081 98 983
Korekta wyceny metodą liniową i ESP 211 011 218 000 (6 989) 26 493
Pozostała wartość ujemnych różnic przejściowych 28 991 32 001 (3 010) -
Ujemne różnice przejściowe dotyczące spółek Grupy Kapitałowej, w tym 159 787 119 879 - -
odniesiona na wynik 159 211 120 261 38 950 4 218
odniesiona na inne dochody całkowite 576 (382) - -
Aktywo brutto z tytułu podatku odroczonego, w tym: 1 373 231 1 307 198 - -
odniesione na wynik 1 359 685 1 300 826 58 859 259 509
odniesione na inne dochody całkowite 13 546 6 372 - -
Łączny efekt różnic przejściowych, w tym: 514 558 560 038 - -
odniesiony na wynik 586 996 605 035 (18 039) 197 744
odniesiony na inne dochody całkowite (72 438) (44 997) - -
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
(prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej)
543 922 582 802 - -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
(prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej)
29 364 22 764 - -
Wpływ netto podatku odroczonego na rachunek zysków i strat - - (18 039) 197 744

W pozycji ujemne różnice przejściowe dotyczące spółek Grupy Kapitałowej z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2011 roku, zgodnie z MSR 12, prezentowany jest efekt podatkowy nierozliczonych strat podatkowych w kwocie 52 436 tysięcy złotych, w tym straty podatkowej KREDOBANKU SA w kwocie 49 979 tysięcy złotych. Zgodnie z jurysdykcją podatkową obowiązującą na terenie Ukrainy, prawo do ostatecznego rozliczenia strat podatkowych nie jest co do zasady ograniczone datą wygaśnięcia. Możliwość rozliczenia strat podatkowych powstałych przed 2011 rokiem została jednak zakwestionowana przez ukraińskie władze podatkowe. Równocześnie analizy własne obowiązujacych przepisów i orzecznictwa sądów oraz uzyskane zewnętrzne opinie wskazują, iż nie wystepują skuteczne podstawy dla podważenia możliwości rozliczenia tych strat. W konsekwencji KREDOBANK SA złożył odwołanie od decyzji władz podatkowych i oczekuje na rozstrzygnięcie. Zarząd Banku stoi na stanowisku, iż odwołanie to będzie skuteczne.