Pozostałe
kapitały

Pozostałe kapitały

31.12.2011 31.12.2010
Pozostałe kapitały, w tym:
Kapitał zapasowy 13 041 390 12 212 177
Pozostałe kapitały rezerwowe 3 460 368 3 412 239
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1 070 000 1 070 000
Razem kapitały rezerwowe 17 571 758 16 694 416
Udział w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej (257) 976
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (52 422) (25 171)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 362 185 217 924
Razem pozostałe kapitały z całkowitych dochodów 309 506 193 729
Pozostałe kapitały razem 17 881 264 16 888 145