Pozostałe przychody
i koszty operacyjne

  2011 2010
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 256 051 323 919
Sprzedaż, likwidacja środków trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia 76 636 51 255
Przychody uboczne 20 630 20 730
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 19 219 23 443
Odzyskane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne 5 336 4 977
Przychody ze sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych, współzależnych
i stowarzyszonych
- 1 426
Inne 73 851 43 638
Razem 451 723 469 388


  2011 2010
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty sprzedanych produktów i usług (171 543) (200 536)
Koszty sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych
oraz aktywów do zbycia
(69 946) (48 107)
Koszty przekazanych darowizn (11 571) (4 296)
Koszty uboczne (4 696) (4 378)
Inne (51 430) (36 419)
Razem (309 186) (293 736)