Pozostałe
zobowiązania

  31.12.2011 31.12.2010
Przychody pobierane z góry 305 372 345 302
Koszty do zapłacenia 291 040 304 515
Inne zobowiązania (z tytułu): 1 854 351 1 443 017
rozliczenia międzybankowe 580 998 174 854
zobowiązania z tytułu rozliczeń w operacjach papierami wartościowymi 279 204 181 456
zobowiązania wobec dostawców 195 740 162 137
zobowiązania w zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarki własnej 182 964 196 687
rozliczenia publiczno-prawne 147 009 283 408
zobowiązania z tytułu działalności dewizowej 140 546 131 849
rozliczenia instrumentów finansowych 82 861 39 851
zobowiązania z tytułu kart płatniczych 27 981 20 430
zobowiązania wobec instytucji ubezpieczniowych 24 821 25 465
zobowiązania wobec UOKiK 16 597 22 310
zobowiązania z tytułu sprzedaży znaków wartościowych 12 626 14 375
rozliczenie zakupu maszyn i urządzeń oraz materiałów, robót i usług dotyczących budowy środków wytrwałych 10 265 4 844
zobowiązania z tytułu operacji z podmiotami finansowymi, niefinansowymi 11 949 29 065
pozostałe* 140 790 156 286
Razem 2 450 763 2 092 834
w tym zobowiązania finansowe** 1 857 592 1 307 838

* Pozycja „pozostałe” obejmuje m.in. zobowiązania z tytułu kaucji i wadiów, zobowiązania z tytułu obrotu papierami wartościowymi.

** Do zobowiązań finansowych zaliczono wszystkie pozycje „Pozostałych zobowiązań” z wyjątkiem pozycji „Przychody pobierane z góry”, „Rozliczenia publiczno-prawne” oraz „Pozostałe”.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku żadna ze Spółek Grupy Kapitałowej nie posiadała zobowiązań, w przypadku których nie wywiązywałaby się z płatności wynikających z zawartych umów.