Przeniesione
aktywa finansowe

Przeniesione aktywa finansowe, których składniki nie kwalifikują się do wyłączenia ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej  

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała istotnych przeniesionych aktywów finansowych, których składniki nie kwalifikowałyby się do wyłączenia ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej.