Przepływy
pieniężne

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za lata zakończone odpowiednio dnia 31 grudnia 2011 roku i dnia 31 grudnia 2010 roku

2011 2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk brutto 4 780 860 4 079 236
Korekty razem: 776 138 (3 738 599)
    Amortyzacja 520 161 512 319
    (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (7 330) (3 947)
    Odsetki i dywidendy (423 475) (413 827)
    Zmiana stanu należności od banków (68 549) 72 433
    Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
    oraz instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
(1 516 310) 2 311 665
    Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) (1 345 648) 310 037
    Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom (11 767 948) (15 015 080)
    Zmiana stanu pozostałych aktywów (160 586) 78 412
    Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 1 199 747 67 853
    Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) 240 486 860 425
    Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 13 548 699 7 499 314
    Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 78 094 (158 733)
    Zmiana stanu rezerw i odpisów 868 375 923 148
    Zmiana stanu pozostałych zobowiązań oraz zobowiązań podporządkowanych 518 496 648 133
    Zapłacony podatek dochodowy (946 199) (1 178 323)
    Inne korekty 38 125 (252 428)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 556 998 340 637
    Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    Wpływy z działalności inwestycyjnej 8 294 680 8 669 411
    Zbycie udziałów lub akcji jednostki zależnej, po potrąceniu zbytych środków pieniężnych - 32
    Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych 8 271 568 8 643 928
    Wykup papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności - 10 050
    Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 584 9 990
    Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) 6 528 5 411
Wydatki z działalności inwestycyjnej (11 924 807) (10 637 178)
    Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych (1 482) -
    Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (11 426 990) (10 017 463)
    Nabycie papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności - -
    Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (496 335) (619 715)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 630 127) (1 967 767)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 925 568 3 168 240
    Umorzenie dłużnych papierów wartościowych (1 951 454) -
    Spłata odsetek od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (108 743) (82 590)
    Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej (2 475 000) (2 375 000)
    Zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych 969 487 1 084 130
    Spłata zobowiązań długoterminowych (1 302 440) (721 362)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 057 418 1 073 418
Przepływy pieniężne netto 2 984 289 (553 712)
    w tym z tytułu różnic kursowych 347 178 19 005
    Środki pieniężne na początek okresu 8 438 681 8 992 393
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 11 422 970 8 438 681
   w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 3 923 6 950