Przychody i koszty
z tytułu odsetek

Przychody i koszty z tytułu odsetek

  2011 2010
Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, w odniesieniu do aktywów finansowych, których nie wycenia się do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 10 586 814 9 142 557
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 9 782 468 8 532 201
Przychody z tytułu inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych
do sprzedaży
576 630 457 802
Przychody z tytułu papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności - 156
Przychody z tytułu lokat w bankach 218 731 148 494
Inne 8 985 3 904
Pozostałe przychody, w tym: 1 450 948 1 272 758
Przychody z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających 814 275 649 116
Przychody z tytułu aktywów finansowych wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 561 826 494 702
Przychody z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 74 847 128 940
Razem 12 037 762 10 415 315
W pozycji „Przychody z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających” Grupa Kapitałowa prezentuje wynik odsetkowy z tytułu pochodnych instrumentów wyznaczonych i będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi w zakresie zabezpieczenia przepływów pieniężnych. Szczegółowy opis stosowanych przez Grupę Kapitałową relacji zabezpieczających został zamieszczony w Nocie 21 „Pochodne instrumenty zabezpieczające”.
W roku zakończonym 31 grudnia 2011 roku wartość przychodów z tytułu odsetek od kredytów z rozpoznaną utratą wartości wyniosła 385 425 tysięcy złotych (w roku zakończonym 31 grudnia 2010 roku kwota ta wynosiła 320 718 tysięcy złotych). Przychody te są ujęte w pozycji „Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom".
 
Koszty z tytułu odsetek
2011 2010
Koszty odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, w odniesieniu do zobowiązań finansowych, których nie wycenia się do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: (4 426 762) (3 872 932)
Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów (4 101 578) (3 715 721)
Koszty z tytułu własnej emisji papierów dłużnych (278 178) (123 382)
Koszty z tytułu depozytów banków (45 684) (30 276)
Koszty premii od dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (1 322) (3 553)
Pozostałe koszty (1 884) (26 217)
Razem (4 428 646) (3 899 149)

Zyski i straty netto dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu

  2011 2010
Zyski i straty dotyczące aktywów finansowych wycenianych według
zamortyzowanego kosztu
8 744 562 7 462 566
Przychody z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek udzielonych klientom 9 782 468 8 532 201
Przychody z prowizji i opłat od udzielonych kredytów i pożyczek 582 100 528 824
Przychody z tytułu odsetek od lokat w bankach 218 731 148 494
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom i należności od banków wycenianych według zamortyzowanego kosztu (1 818 641) (1 728 268)
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości należności leasingu finansowego (20 096) (18 685)
Straty dotyczące zobowiązań finansowych wycenianych według
zamortyzowanego kosztu
(4 425 440) (3 869 379)
Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań wobec klientów (4 101 578) (3 715 721)
Koszty z tytułu odsetek od emisji papierów dłużnych (278 178) (123 382)
Koszty z tytułu odsetek od depozytów banków (45 684) (30 276)
Wynik netto 4 319 122 3 593 187