Przychody i koszty
z tytułu prowizji i opłat

Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat

  2011 2010
Przychody od aktywów finansowych, które nie są wyceniane
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym:
582 100 528 824
Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek 582 100 528 824
Pozostałe prowizje 3 252 259 3 350 380
Z tytułu kart płatniczych 1 048 720 963 434
Z tytułu obsługi rachunków bankowych 916 484 922 632
Z tytułu ubezpieczenia kredytów 515 499 653 501
Z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 340 751 338 144
Z tytułu operacji kasowych 160 451 177 684
Z tytułu operacji papierami wartościowymi 70 344 73 261
Z tytułu masowych operacji zagranicznych 47 966 44 754
Z tytułu sprzedaży i dystrybucji znaków opłaty sądowej 18 625 26 255
Inne* 133 419 150 715
Z tytułu usług powierniczych 2 806 1 659
Razem 3 837 165 3 880 863

* Pozycja „Inne” obejmuje m.in. prowizje za sprzedaż obligacji, prowizje Domu Maklerskiego z tytułu obsługi emisji pierwotnej oraz prowizje z tytułu administrowania zadłużeniem kredytobiorców wobec budżetu państwa.

Koszty z tytułu prowizji i opłat

  2011 2010
Z tytułu kart płatniczych (320 592) (293 247)
Z tytułu usług akwizycyjnych (140 216) (144 252)
Z tytułu ubezpieczenia kredytów (133 488) (150 842)
Z tytułu usług rozliczeniowych (20 977) (21 751)
Z tytułu kosztów poniesionych za zarządzanie aktywami (16 158) (21 672)
Z tytułu prowizji za usługi operacyjne banków (11 435) (10 137)
Inne* (92 855) (96 133)
Razem (735 721) (738 034)

* Pozycja „Inne” obejmuje m.in.: koszty opłat poniesionych przez Dom Maklerski na rzecz GPW i KDPW.