Przychody
z tytułu dywidend

Przychody z tytułu dywidend

  2011 2010
Przychody z tytułu dywidend od emitentów:
Papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży 6 416 5 411
Papierów zakwalifikowanych jako przeznaczone do obrotu 384 252
Razem 6 800 5 663