Rachunek
zysków i strat

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za lata zakończone odpowiednio dnia 31 grudnia 2011 roku i dnia 31 grudnia 2010 roku

2011 2010
Działalność kontynuowana:
Przychody z tytułu odsetek 12 037 762 10 415 315
Koszty z tytułu odsetek (4 428 646) (3 899 149)
Wynik z tytułu odsetek 7 609 116 6 516 166
Przychody z tytułu prowizji i opłat 3 837 165 3 880 863
Koszty z tytułu prowizji i opłat (735 721) (738 034)
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 101 444 3 142 829
Przychody z tytułu dywidend 6 800 5 663
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej (75 056) (62 577)
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 20 179 73 056
Wynik z pozycji wymiany 337 296 346 762
Pozostałe przychody operacyjne 451 723 469 388
Pozostałe koszty operacyjne (309 186) (293 736)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 142 537 175 652
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1 930 447) (1 868 364)
Ogólne koszty administracyjne (4 411 357) (4 249 136)
Wynik z działalności operacyjnej 4 800 512 4 080 051
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i współzależnych (19 652) (815)
Zysk brutto 4 780 860 4 079 236
Podatek dochodowy (976 115) (866 430)
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 804 745 3 212 806
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli (2 450) (4 077)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 807 195 3 216 883
Zysk na jedną akcję
– podstawowy z zysku za okres (w PLN) 3,05 2,57
– rozwodniony z zysku za okres (w PLN) 3,05 2,57
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Działalność zaniechana:
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA nie prowadziła w latach 2011 i 2010 działalności zaniechanej.