Raport biegłego
rewidenta

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA

Raport zawiera 55 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części:

I. Ogólna charakterystyka Grupy
II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania
III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej Grupy
IV. Charakterystyka wybranych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego
V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta
VI. Informacje i uwagi końcowe